Urząd

Pracodawcy !
Informujemy, że przyjęcie oferty droga elektroniczną dla pracodawców polega na odczytaniu i weryfikacji przez urząd zawartych w niej informacji. Następnie w przypadku braków lub wystąpienia nieprawidłowości pracownik urzędu kontaktuje się w celu naniesienia zmian, po czym następuje przyjęcie oferty do realizacji na wstępny okres realizacji 1 miesiąc.

 • Informacje dotyczące pracodawcy

 • Nazwa pracodawcy/Agencji pracy tymczasowej* -nr wpisu do rejestru
 • Numer statystyczny pracodawcy (regon)
 • Podstawowy rodzaj działalności wg. PKD
 • Numer Indetyfikacji Podatkowej (NIP)
 • Oznaczenie formy prawnej
 • Nazwisko, stanowisko, telefon osoby wskazanej przez pracodawce do kontaktów
 • Liczba zatrudnionych pracowników
 • Preferowana forma kontaktów z pracodawcą
 • e-mail kontaktowy (na ten adres zostanie wysłany mail z potwierdzieniem)
 • Adres pracodawcy

 • kod pocztowy
 • ulica
 • miejscowość
 • gmina
 • e-mail
 • strona internetowa (http://...)
 • Informacje dotyczące ofety pracy/informacji o wolnym miejscu zatudnienia

 • rodzaj oferty
 • nazwa zawodu
 • nazwa stanowiska
 • liczba wolnych miejsc zatrudnienia
 • liczba wolnych miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych
 • Wnioskowana liczba kandydatow
 • miejsce wykonywania pracy
 • System i rozkład czasu pracy
 • Rodzaj umowy
 • Okres zatrudnienia
 • Wymiar czasu pracy
 • zmianowość
 • praca w dni wolne
 • praca w porze nocnej
 • praca tymczasowa
 • terytorium państw UE/EOG
 • Upowszechnienie oferty w innych urzędach pracy?
 • wysokość wynagrodzenia brutto
 • system wynagrodzenia
 • data rozpoczęcia (RRRR-MM-DD)
 • charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (zakres obowiązków)
 • Wymagania

 • wykształcenie (poziom)
 • doświadczenie zawodowe
 • umiejętność - specjalność
 • uprawnienia
 • znajomość języków obcych (poziom)
 • inne
 • Informacje dla pracodawcy

 • 1. Pracodawca zgłasza krajową ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy. PUP może przekazać tą ofertę do wskazanych przez pracodawcę innych urzędów w celu jej upowszechnienia.

  2. Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

  3. Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

  4. Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje krajową ofertę pracy do realizacji, jeżeli zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane oraz informacje. W przypadku ich braku w ofercie, PUP powiadamia o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie w ciągu 7 dni powoduje, że oferta nie jest przyjmowana do realizacji.

  5. Powiatowy urząd pracy ma obowiązek zapoznać się z danymi dotyczącymi pracodawcy krajowego zawartymi w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON lub innych rejestrach, udostępnianych publicznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, albo w dokumentach przedłożonych do wglądu przez tego pracodawcę, w przypadku braku zgodności danych urząd postępuje tak jak w przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych.

 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły