Realizowane projekt

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekt na 2016 rok

  • 19-09-2016
  • Jolanta Gałkowska
Ilustracja do informacji: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekt na 2016 rok
Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (II) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zakłada aktywizację zawodową osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Szamotułach, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
W projekcie realizowane będą:
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Całkowita wartość projektu – 618 843,52 zł. Okres realizacji: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63