Dla niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Szamotułach jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

 • 09-02-2011
 • Agnieszka Wachowiak
Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:
 
Bezrobotny - to osoba niepełnosprawna, która nie otrzymuje żadnych dochodów, a także posiada zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia,
 
Poszukujący pracy - to osoba niepełnosprawna, która posiada dochód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy pobiera rentę socjalną (świadczenia ZUS) bądź zasiłek stały, wyrównawczy z OPS.
 
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do uzyskania zatrudnienia i wykonywania pracy.
 
W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowanych jest szereg działań, które mają na celu pomoc w powrocie osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) przewiduje w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych m.in.:
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb pracowników niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,
 • przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • organizacja staży, przygotowania zawodowego dorosłych i szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
Źródła finansowania pomocy oferowanej zarejestrowanym osobom niepełnosprawnym są zależne od statusu, jaki posiada osoba niepełnosprawna:
 
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających status osoby poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających status osoby bezrobotnej z orzeczeniem o posiadanym stopniu niepełnosprawności są finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Realizowane formy pomocy są uzależnione od środków finansowanych otrzymanych do dyspozycji na dany rok.
 
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może:
 • otrzymać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • odbyć szkolenie,
 • odbyć staż.
Pracodawca może:
 • przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej otrzymać zwrot kosztów poniesionych
  w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla tej osoby niepełnosprawnej,
 • zorganizować staż dla osoby niepełnosprawnej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63