Poradnictwo zawodowe

Czym jest PORADNICTWO

 • 21-02-2017
 • Autor: Agnieszka Białek
 • drukuj
Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy?
Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu.

Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.
Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?
Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.
Jakich korzyści dostarcza usługa?
W ramach poradnictwa zawodowego możesz uzyskać pomoc m.in. w zakresie:
 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • zaplanowania kariery zawodowej,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
 • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
 • zaplanowania rozwoju zawodowego.
Pamiętaj! Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej jest realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie zgodnie z następującymi zasadami:
 • dostępności
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • poufności i ochrony danych.

FORMY PORADNICTWA

 • 24-02-2016
 • Autor: AGNIESZKA BIAŁEK
 • drukuj
PORADNICTWO ZAWODOWE
ŚWIADCZONE W FORMIE:
 
 
Porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego
 
Porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osoba zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
 
Porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy
 
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowe urzędy pracy
 
Informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej
 
Informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych
 
Informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych, zwanego dalej spotkaniem informacyjnym
 
Udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy do samodzielnego korzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane
Pomocy pracodawcy krajowemu w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy, rozwoju zawodowym pracodawcy
 

PORADNICTWO GRUPOWE

 • 24-02-2016
 • Autor: AGNIESZKA BIAŁEK
 • drukuj
PORADNICTWO GRUPOWE
 
Udział w poradzie grupowej :
 
-zwiększa poczucie pewności siebie
-kształtuje wśród uczestników umiejętność współpracy w grupie
-zwiększa odpowiedzialność za siebie i innych
-rozwija umiejętności zrozumienia, zaufania
-stwarza okazję do wymiany doświadczeń, poglądów,
-daje możliwość i okazję do rozmów,

CZY WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DORADCĄ ...

 • 24-02-2016
 • Autor: AGNIESZKA BIAŁEK
 • drukuj
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, lub miejsca pracy oraz planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.
Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
Dostępności
Dobrowolności
Równości                                                         
Swobody wyboru zawodu
Bezpłatności
Poufności i ochrony danych
 
Doradca zawodowy pomoże Ci zaplanować Twoją zawodową karierę. Postaramy się określić Twoją aktualną pozycję na rynku pracy i podpowiemy Ci, co możesz zrobić aby zwiększyć szansę na zdobycie zatrudnienia.
Jeżeli – pomimo posiadanych kwalifikacji – masz problemy ze znalezieniem pracy, spróbujemy odkryć, co jest ich przyczyną. Może jesteś stworzony do zupełnie innego zawodu, a profil Twojego wykształcenia nie pokrywa się z Twoimi zainteresowaniami? Może masz talenty, z których nawet nie zdajesz sobie sprawy i wystarczy tylko trochę nad nimi popracować, aby znaleźć satysfakcjonujące Cię zajęcie?
 
Poradnictwo zawodowe dla
-bezrobotnych
-poszukujących pracy
-nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
-pracodawców
 
 
Zgłaszając się do doradcy zawodowego możesz skorzystać z:
 • porady indywidualnej, lub grupowej
 
Pracując z grupą, doradca zawodowy realizuje tematy między innymi z zakresu:
 • autoprezentacji
 • analizy mocnych i słabych stron
 • form zatrudnienia
 • zadań urzędu pracy
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • przygotowania do rozmowy z pracodawcą
 • przygotowania dokumentów zawodowych
 • informacji o lokalnym rynku pracy
 • motywacji do aktywności zawodowej
Jeżeli:
 • stoisz przed wyborem swojej pierwszej pracy
 • nigdy nie pracowałeś
 • chcesz powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu
 • chcesz doskonalić swoje umiejętności
 • chcesz kontynuować naukę i nie wiesz jaki kierunek kształcenia wybrać
Skorzystaj z pomocy doradcy!!

CEL PORADNICTWA

 • 24-02-2016
 • Autor: AGNIESZKA BIAŁEK
 • drukuj
       
Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy, dokonaniu trafnej oceny indywidualnych szans uzyskania pracy .
 
 

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA PRACODAWCÓW

 • 24-02-2016
 • Autor: AGNIESZKA BIAŁEK
 • drukuj
Serdecznie zachęcamy pracodawców  do korzystania z usług doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.
Ze swojej strony proponujemy Państwu pomoc przy:
 • Określaniu potrzeb zatrudnieniowych, wymagań niezbędnych i pożądanych dla pracowników na zgłaszanym stanowisku pracy;
 •   Doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • Wspieraniu rozwoju zawodowego Państwa pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych oraz opracowywanie indywidualnych ścieżek szkolenia i kształcenia pracowników;
 • Z chęcią podejmiemy się również badania motywacji i wypalenia zawodowego zatrudnionych;
 
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z doradcami zawodowymi, posiadającymi doświadczenie w  zakresie poradnictwa zawodowego oraz kwalifikacje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:  61/29 20 299, wew. 206,202 lub serdecznie zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach (pokój nr 20, I piętro).

Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych.

 • 15-02-2016
 • Autor: Magdalena Magdziarek
 • drukuj
W załączniku przekazujemy Państwu dokument zawierający informację i elektroniczną bazę danych dotyczących:
 
 • Informacje dotyczące możliwości podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne
 • Informacje dotyczące zakresu i formy działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • Informacje na temat świadczenia pracy na podstawie przepisów prawa pracy lub na innej podstawie prawnej.
 • Informacje o metodach poszukiwaniach i możliwościach podejmowania pracy za granicą
 • Informacje o projektach i programach rynku pracy, w ramach których można uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • Informacje o sposobach i metodach poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Katalogi przedsiębiorstw i informacje o profilach działania firm, w szczególności z obszaru działania odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy.
 • Przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów przydatnych przy tworzeniu własnej firmy
 • Wykaz i adresy stowarzyszeń zawodowych
 • Wykaz stron internetowych, na których znajdują się bazy danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej
 • Wykaz szkół i instytucji szkoleniowych, w szczególności zlokalizowanych na terenie działania odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy
 • Wykaz instytucji i organizacji, które mogą wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej
 • Wzory dokumentów aplikacyjnych
                   
 

Załączniki

 • 1

Zasoby informacji zawodowych

 • 15-02-2016
 • Autor: Magdalena Magdziarek
 • drukuj
Do Państwa dyspozycji przekazujemy zasoby informacji zawodowych, które pomocne są w poszukiwaniu pracy. Są one dostepne zarówno w formie eletronicznej oraz drukowanej. Z ich treścią można zapoznać się w pokoju 20 i 21 (Dział Doradztwa Zawodowego) tutejszego urzedu pracy.
 
 

Załączniki

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły