Zasady przyznawania środków KFS

Uzupełniający nabór wniosków na finansowanie ksztalcenia ustawicznego ze środków KFS

 • 12-04-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj

Uzupełniający nabór wniosków na finansowanie ksztalcenia ustawicznego ze środków KFS

Ilustracja do informacji: Uzupełniający nabór wniosków na finansowanie ksztalcenia ustawicznego ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza uzupełniający nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Nabór od 18.04.2017r. do 05.05.2017r.
Wnioski niekompletne i składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.


Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
-przetwórstwo przemysłowe (sekcja C w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)
 - transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 49,50,51,52,53)
-opieka zdrowotna i pomoc społeczna ( sekcja Q w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 86,87,88)
 
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:
    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
    do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
    do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustaw
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.).
 
Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ
 
 
Więcej informacji udziela
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Anna Baran
tel. + 48 61 101 81 04

 
 • 12-04-2017
czytaj dalej

Zasady przyznawania środków KFS

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW ORAZ PRACODAWCÓW
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SZAMOTUŁACH
 
§1
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
 
Urząd – Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
 
Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS) - oznacza to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników;
 
Pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika, o których mowa w art. 2 ust 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
 
Pracowniku – oznacza to osobę fizyczną zatrudnioną przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 
Pracownikiem nie jest osoba współpracująca. Definicję osoby współpracującej określa art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Za osobę współpracującą uważa się: małżonka, dzieci, drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. O statusie osoby współpracującej, w zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, decyduje współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ścisła więź rodzinna z osobą prowadzącą tę działalność oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego;
Mikroprzedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 
Małym przedsiębiorcy -  oznacza to przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 
Średnim przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 
Pomocy de minimis – oznacza to pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w okresie 3 lat podatkowych (lata obrotowe stosowane przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim), która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro, w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 100 000 euro oraz w stosunku do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych 15 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, co oznacza, że nie uwzględnia się potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat.
 
Przeciętnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie
w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej  „Monitor  Polski”,  na  podstawie  art.  20  pkt  2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 
§2
W 2017 roku, zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z KFS przeznaczone są na:
 
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r.  Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). 
 
§3
Niezależne od priorytetów wymienionych w §2 PUP w Szamotułach będzie badał czy wskazany rodzaj kształcenia wraz z tematyką jest ściśle związany z pracą wykonywaną na zajmowanym stanowisku oraz czy z uzasadnienia potrzeby odbycia kształcenia wynikają korzyści, które odniesie pracownik i pracodawca.
 
§4
 1. Wyklucza się finansowanie kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu.
 2. Wyklucza się finansowanie kursów w formie coachingu indywidualnego.
 3. W ramach środków z KFS może być sfinansowane kształcenie ustawiczne, które rozpocznie się w 2017 roku.
 4. Wyklucza się kształcenie osób pozostających w zatrudnieniu u Wnioskodawcy krócej niż 6 miesięcy.
§5
 
1.   O przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników.
2.   Na tych samych zasadach o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się sami pracodawcy, zamierzający inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji.
 
§6
 
Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS, można przeznaczyć, zgodnie z §2 Regulaminu, na:
 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
c)   egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
d)   badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
e)   ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 
§7
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach  ogłasza, na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie i na stronie internetowej urzędu, nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, z chwilą otrzymania decyzji na dany rok.
 
§8
 
 1. Podstawę ubiegania się o przyznanie środków z KFS stanowi złożenie przez pracodawcę prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
 2. Wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach mogą składać pracodawcy mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu szamotulskiego.
 3. Formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS, można pobrać w siedzibie PUP w Szamotułach lub ze strony internetowej urzędu.
 
§9
 
1. Wniosek  zawiera między innymi:
a)   dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD, informację o liczbie zatrudnianych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
b)   wskazanie: liczby osób wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, terminu realizacji oraz działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy;
 1. określenie: całkowitej wysokości wydatków na kształcenie ustawiczne, wysokości środków z KFS, o które wnioskuje pracodawca oraz wysokości wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 2. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnianiu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;
 3. uzasadnienie wyboru dostawcy usługi szkoleniowej.
 
2.   Środki z KFS, o które wnioskuje pracodawca wynoszą 80% wysokości kosztów na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wkład własny wnoszony przez pracodawcę wynosi 20% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
3.   Środki z KFS, o które wnioskuje pracodawca w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców wynoszą 100% wysokości kosztów na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
4.   Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach finansuje koszty, o których mowa w pkt. 2 i 3 maksymalnie do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a koszty przekraczające przyznany limit pokrywa pracodawca.
5.   Przy wyliczaniu wkładu, o którym mowa w pkt. 2 uwzględniane są wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie podlegają natomiast uwzględnieniu pozostałe koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.
 
§10
 
 1. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza że starosta może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, zwrócić do poprawienia lub przystąpić do negocjacji.
 2. Kształcenie ustawiczne musi być przeprowadzone przez uprawnionych usługodawców.
 3. Mając na względzie zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych, Pracodawca powinien planować wydatki dokonywane w sposób celowy
  i oszczędny z zachowaniem zasady:
 1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów
  w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach nie finansuje ze środków KFS kształcenia ustawicznego pracodawcom zamierzającym samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników.
 2. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70%  ze środków publicznych zwalnia się od podatku.
 3. Konto podane przez pracodawcę w celu przelania środków KFS przez PUP nie może być oprocentowane.
 
§11
 
 1. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą
  w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis bądź pomocy
  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 2. Pracodawca będący przedsiębiorcą składa oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. Pracodawca będący przedsiębiorcą do wniosku dołącza również informacje określone
  w przepisach wydanych na podstawie, art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obejmujące zgodne
  z formularzami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów (http://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php).
 
§12
 
 1. W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku PUP w Szamotułach informuje pisemnie pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy wniosek został rozpatrzony negatywnie, przyczyna odmowy jest uzasadniania w formie pisemnej.
 3. Odmowa nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie
 4. W sytuacji, gdy złożony wniosek jest wypełniony nieprawidłowo bądź jest niekompletny,  PUP wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
 5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę pisemnie, gdy nie został on poprawiony w wyznaczonym terminie lub gdy wniosek został złożony bez wymaganych załączników.
 
§13
 
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP w Szamotułach zawiera z pracodawcą umowę o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa:
  1. strony umowy oraz datę i miejsce jej zawarcia;
  2. okres obowiązywania umowy;
  3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań,
   o których mowa jest we wniosku;
  4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS oraz termin ich przekazania;
  5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
  6. warunki wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy;
  7. warunki zwrotu środków przez pracodawcę w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, z uwzględnieniem rozwiązania przez pracownika umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy
   z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks Pracy;
  8. warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
  9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
  10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 3. Umowa określa również zobowiązanie pracodawcy do:
 1. zawarcia umowy z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, określającej prawa i obowiązki stron oraz oświadczenie pracownika
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych
  w umowie z pracodawcą, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. rozliczenia otrzymanych środków (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy), które należy przedstawić w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności za każde kształcenie. W przypadku poniesienia kosztów badań lekarskich
  i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz/lub kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem Pracodawca przedstawia kserokopię faktur poniesionych kosztów. Ostateczne rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej liczby osób, które ukończyły kształcenie ustawiczne.
 
Za dokumenty finansowe stanowiące podstawę rozliczenia przyznanych środków uważa się faktury lub rachunki z datą zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy. Wyżej wskazane dokumenty powinny zawierać nazwę rodzaju (działania) kształcenia ustawicznego. W przypadku, gdy nazwa zastąpiona jest symbolem lub w sposób znaczący różni się od podanej we wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego (tj. nie pozwala na identyfikację zakupu) na odwrocie dokumentu powinien być sporządzony opis symbolu/nazwy przez osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu wraz z jej czytelnym podpisem.
 
 1. dostarczenia do PUP w ciągu 14 dni od daty zakończenia kształcenia kserokopii zaświadczenia/eń potwierdzającego/ych ukończenie przez pracownika/ów i/lub pracodawcę/ów kształcenia ustawicznego i/lub kserokopii uprawnień, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 2. niezwłocznego i pisemnego informowania PUP o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację umowy, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia,
  w którym pracodawca uzyskał daną informację.
 3. pisemnego zawiadomienia PUP w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o każdorazowym przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego
  z przyczyn określonych w ppkt. a.
 4. przekazania na każdorazowe żądanie PUP danych dotyczących:
 • liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, w podziale według tematyki kształcenia ustawicznego, według płci, grup wiekowych 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;
 • liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
 • liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.
 1. do składania, na każde wezwanie PUP, dodatkowych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto PUP może także wezwać Pracodawcę do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na każdym etapie realizacji umowy.
 1. Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców stanowi integralną część umowy.
 
§14
 
 1. Po podpisaniu umowy, przyznane środki KFS przekazywane są na wskazane przez Pracodawcę  konto bankowe w terminie określonym w umowie.
 2. Dyrektor PUP zastrzega sobie wypłatę środków KFS w transzach, w przypadku gdy terminy rozpoczęcia kolejnych szkoleń oddalone są daty rozpoczęcia pierwszego szkolenia, o co najmniej 30 dni.
 3. Pracodawca dokonuje zwrotu środków w sytuacji:
 4. nieukończenia kształcenia przez uczestnika, a w szczególności z winy pracownika
  z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy
  o pracę na podstawie artykułu 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
 5. różnicy w cenie kształcenia, wynikającej z formularza rozliczeniowego,
 6. niewykorzystanych środków uzyskanych na podstawie niniejszej umowy,
 7. środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w szczególności gdy kształcenie zrealizowane zostało niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
 8. sfinansowanych kosztów kształcenia ustawicznego z KFS w sytuacji wypowiedzenia umowy, o której jest mowa § 12 pkt. 2.
 1. Pracodawca dokona zwrotu środków, na pisemne wezwanie PUP, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, na wskazany rachunek bankowy.
 2. Pracodawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w pkt. 1 lit. c-e, wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości ustawowych, liczonymi od dnia przekazania środków.
 3. Za dzień dokonania zwrotu finansowania, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek PUP w Szamotułach.
 4. W przypadku, gdy Pracodawca nie dokona zwrotu w wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt. 2, PUP podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków,
  z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
 
 
§15
 
 1. PUP może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań oraz wezwać Pracodawcę do zwrotu otrzymanego dofinansowania
  w przypadku:
 1. niewywiązania się z warunków określonych w umowie,
 2. niewykorzystania środków lub wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem,
 3. uniemożliwienia lub utrudniania przeprowadzenia kontroli oraz nieudostępnienia niezbędnych dokumentów do kontroli określonej w § 15,
 4. naruszenia innych postanowień umowy, skutkujących niemożnością lub niecelowością jej prawidłowej realizacji, w szczególności gdy:
 • w celu uzyskania dofinansowania przedstawiono fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
 • poświadczono nieprawdę,
 • nie przedstawiono wyjaśnień lub nie usunięto błędów w terminie podanym przez PUP.
 
§ 16
 
 1. Pracodawca zobowiązuje się poddać kontroli, audytowi, ewaluacji dokonywanej przez wskazanych przez PUP kontrolerów, audytorów, ewaluatorów oraz inne uprawnione osoby i podmioty w zakresie realizacji przedmiotowej umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków.
 2. W przypadku kontroli, audytu, ewaluacji, o której mowa w ust. 1, Pracodawca zapewni kontrolerom, audytorom, ewaluatorom oraz innym uprawnionym osobom lub podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wypełnieniem warunków udzielenia dofinansowania.
 3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz po jej zakończeniu w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 12.
 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 69b ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
§17
 
Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji działań i rozliczenia wydatków finansowanych z KFS oraz zobowiązuje się do przechowywania przez okres, o którym mowa w § 15 pkt. 3 oświadczeń pracowników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na ww. potrzeby przez PUP/uprawniony podmiot.
§18
 
Podstawę prawną dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zwanego dalej KFS) stanowią:
 
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zmian.).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1808).
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
  z późn. zmian.
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).
 6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 963 z późn. zm).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2155).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1983 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).
 
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły