Aktualności

Nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • 09-01-2018
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018
 
Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. - 31.01.2018r.
 
W 2018 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na:

1)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie , a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego.
Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się :

2)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy. W przypadku tego priorytetu należy dołączyć jakikolwiek wiarygodny dokument potwierdzający np. kopię zakupu maszyny, narzędzi, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.
 
3)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo o emeryturze pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)
 
 
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:
* określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
* kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
* egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
* badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
   * do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
   * do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zmieniającym rozporządzenie z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2016 poz. 2155) przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustaw
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
 
Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ
 
Więcej informacji udziela:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Anna Baran
tel. + 48 61 101 81 04
 
 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018

 • 05-01-2018
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach infomuje, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. będą przyznawane zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:
 
 
Priorytety wydatkowania KFS w roku 2018

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2018 r:
1)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:
a)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
b)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach nadmienia, że termin naboru wniosków zostanie ogłoszony w styczniu 2018 roku.
 

Nowe rozporządzenie MRPiPS zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie KFS

 • 13-01-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Nowe rozporządzenie MRPiPS zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie KFS
Powiatowu Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że od 01.01.2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym, zmianie ulegną zasady przyznawania środków z KFS.  Wniosek na 2017 rok mozna pobrać tutaj.
Nowe Zasady finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oraz nowy wzór umowy zostaną opublikowane po 15 stycznia br.

Załączniki

 • 1

Aktualności KFS

 • 12-12-2016
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach infomuje, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. będą przyznawane zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:
 
 
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
 
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(nie mają matury);
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy
z 15 maja 2015r.  Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r., poz. 978).
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach nadmienia, że termin naboru wniosków zostanie ogłoszony w 2017 roku.

Aktualności

 • 13-09-2016
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
 
 
Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia (KFS)
 
W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach 25 lutego 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na ww. formę wsparcia. Po rozpatrzeniu złożonych aplikacji oraz po ustaleniu kwoty możliwej do rozdysponowania w ramach KFS,Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach wznowi przyjmowanie wniosków.
 
Informacja dotycząca kolejnego naboru zostanie zamieszczona na stronie urzędu.
 
 
 
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
W ROKU 2016
 
UWAGA!
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016:
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*
Po otrzymaniu limitu środków na rok 2016 i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania, tutejszy urząd ogłosi nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach oraz na stronie internetowej urzędu: pupszamotuly~@~pupszamotuly~.~pl
 
*Art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.) „Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia”.
 
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Więcej informacji udziela
Specjalista ds. programów Anna Baran
tel. + 48 61 29 228 53 wew. 104 lub. kom. 728475869
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły