Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne

 • 13-09-2016
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, potrafisz wykazać celowość szkolenia np.: poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej i spełniasz jeden z poniższych warunków:
 
 • nie posiadasz kwalifikacji zawodowych;
 • konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji;
 • utraciłeś zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
Możesz skorzystać ze szkolenia indywidualnego
 
Szkolenia odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osoby nie posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.
W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.
 
UWAGA!!!
Osoba, która z własnej winy przerwała szkolenie jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów oraz zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres wskazany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 
Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?
 
Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, powinieneś zgłosić się do swojego doradcy klienta lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu.
Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie instytytucja szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Monika Ferster
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
tel. 61/1018105
 
Anna Baran
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
tel. 61/1018104 
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły