Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego poniżej 30 roku życia „12/12”

 • 12-01-2016
 • Autor: Agnieszka Wachowiak
 • drukuj
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego poniżej 30 roku życia „12/12”

Do kogo adresowany jest instrument? 
Instrument skierowany jest do bezrobotnych do 30. roku życia i ma na celu wsparcie ich w podjęciu zatrudnienia. 
 
Kto może ubiegać się o refundację? 
Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30. roku życia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie obowiązek nadal zatrudniać pracownika, ale już z własnych środków. 
 
Co zyskuje młody bezrobotny? 
 • Możliwość wejścia na rynek pracy, 
 • Gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące, 
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
Procedura przyznania refundacji
Przedsiębiorca/pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, urząd kieruje do wnioskodawcy osoby bezrobotne posiadające niezbędne kwalifikacje. Po wyborze kandydata, przedsiębiorca/pracodawca zawiera z PUP umowę w sprawie refundacji, a następnie z osobą bezrobotną umowę o pracę.

Wysokość refundacji
Wysokość refundacji wynika z zawartej umowy, nie może ona jednak przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą osobę zatrudnioną w ramach umowy
o refundację.
 
UWAGA
Informujemy, że ww. instrument realizowany jet zgodnie z art. 150f, 150g ust. 2-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn.zm.). w związku z powyższym okres finansowania refundacji kończy się 31 grudnia 2018 roku.Przepisy ustawy nie przewidują w tym zakresie żadnych wyjątków.
Biorąc pod uwagę powyższe, umowy dot. refundacji mogą być zawierane wyłącznie do końca października 2017r.

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły