Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy

Warunki przyznania pracodawcy świadczenia za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną

 • 08-04-2015
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy  świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego:
- rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub
- sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w PUP jako osoba bezrobotna zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
2. Definicja pracodawcy według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: pracodawca oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
3. Świadczenie aktywizacyjne przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy i przysługuje przez okres:
1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego lub
2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego.
4. Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.
5. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy może być uwzględniony, w przypadku, gdy wnioskodawca jest pracodawcą.
6. Wniosek o świadczenie aktywizacyjne może być uwzględniony w przypadku, gdy wnioskodawca:
- prowadził działalność gospodarczą lub istniał przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, do okresu tego nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej i w dniu złożenia wniosku zatrudnia minimum jednego pracownika.
- nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
- nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
- nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
- nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2012 r., poz. 768 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 768 z późn. zm.);
- złożył wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.
       7. Dofinansowanie jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa UE.
       Do zatrudnienia mogą być kierowane:
 • osoby bezrobotne, dla których Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy;
 • osoby, które złożyły oświadczenie o rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną w okresie 3 lat przed rejestracją w Urzędzie oraz przedłożą dokumenty potwierdzające powyższą okoliczność, np. świadectwo pracy, akt urodzenia dziecka, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej, stwierdzające wymóg stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczonym stopniem do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2015, poz. 149).
 2. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 3. Kodeksu Postępowania Cywilnego(Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)
 4. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013 r. str. 1)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. ( Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013 r. str. 9)

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły