Realizowane projekt

STAŻE I DOTACJE, SZKOLENIA I BONY SZKOLENIOWE - WOLNE ŚRODKI

 • 30-06-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: STAŻE I DOTACJE, SZKOLENIA I BONY SZKOLENIOWE - WOLNE ŚRODKI
Jeśli ukończyłaś szkołę i masz poniżej 30 lat, a nadal nie podjęłaś zatrudnienia - ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
 
STAŻ - znajdź pracodawcę, pobierz wniosek, a my już od następnego dnia od złożenia wniosku zorganizujemy wszystkie formalności. Zdobędziesz doświadczenie, którego Ci brakuje. Otrzymasz stypendium.
 
DOTACJA -  zgłoś się do urzędu pracy ze swoim pomysłem na biznes, pomożemy Ci napisać biznesplan, przeszkoli Cię profesjonalna firma doradcza i zdobędziesz 18 tys. zł na własną firmę.
 
SZKOLENIE - znajdź szkolenie, które pozwoli na uzupełnienie Twoich kwalifikacji, pobierz wniosek i złóż go w naszym urzędzie, a my go sfinansujemy w 100%. Za czas szkolenia otrzymasz stypendium.
 
BON SZKOLENIOWY - masz luki w kwalifikacjach / kompetencjach, których wymaga przyszły pracodawca, zgłoś się do nas. Zapłacimy za Twoje szklenie. 
 
Więcej informacji 61 101 8 109 i 61 101 8 110 (staże i dotacje)
                          61 101 8 104 i 61 101 8 105 (szkolenia i bony szkoleniowe)
 
Wnioski na staż znajdziesz tutaj.
Wnioski na dotację znajdziesz tutaj.  
Wnioski na szkolenia znajdziesz tutaj
Wnioski na bon szkoleniowy znajdziesz tutaj
 
NIE ZWLEKAJ, DAJ SOBIE SZANSĘ!
 

Projekt Clar System

 • 17-03-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
PUP w Szamotułach informuje, że firma Clar System S.A. w związku z realizacją projektu dofinansowanego z EFS ,,Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+'' zaprasza do udziału w projekcie osoby spełniające następujące warunki łącznie:
- po  30 roku życia,
-z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- bezrobotne lub bierne zawodowo,
- zamieszkałe w woj. wielkopolskim.
W projektach zapewnia się:
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie psychologa oraz trenerów pracy,
- szkolenia/ kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym za czas udziału w szkoleniach/kursach,
- staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas udziału w szkoleniach/ kursach,
- staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas odbywania  stażu,
- możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu na stanowiskach związanych z utrzymaniem czystości lub ochroną mienia,
- możliwość uzyskania pokrycia kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
- ubezpieczenie NNW
Kontakt w sprawie udziału w projekcie 604763152 lub 660567123
 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że realizuje projekt 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i prowadzi nabór wniosków na: 
 • szkolenia;
 • staże;
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
dla osób powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
 
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia,
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 110 – staże;

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

Ilustracja do informacji: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że w związku z realizacją projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
prowadzi nabór wniosków na:
 
 1. Staże
 2. Szkolenia
 3. Bony szkoleniowe
 4. Bony zatrudnieniowe
 5. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i pozostają w rejestrze tut. urzędu nie dłużej niż 4 miesiące.
Organizator stażu jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnienia po zakończonym stażu na okres minimum 3 miesięcy.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia, bony szkoleniowe;
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 109 – bony zatrudnieniowe;
61 1018 110 – staże;

Uwaga! Ciekawy projekt !

 • 03-01-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt na 2016 rok

 • 19-09-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt na 2016 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (II) współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie do 01.01.2016r. do 31.12.2016r.. Wartość projektu wynosi 1 551 640,89 zł. Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach. W ramach projektu zostaną podjęte działania aktywizacyjne, takie jak: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. 
Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.
 
         

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekt na 2016 rok

 • 19-09-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekt na 2016 rok
Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (II) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zakłada aktywizację zawodową osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Szamotułach, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
W projekcie realizowane będą:
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Całkowita wartość projektu – 618 843,52 zł. Okres realizacji: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.
 

Nabór wniosków na staże, dotacje i dofinansowania do wynagrodzenia

 • 28-04-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
abc

" Obudź swój potencjał"

 • 12-02-2016
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
Uwaga! W związku z przystapieniem do realizacji Projektu " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ" w ramach Programu "Gwarancja dla Młodzieży", współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu informuje o wszczeciu procesu rekrutacji.
W projekcie mogą brać udział:
- osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata, pozostające bez ztrudnienia, nieuczące się i niebiorące udziału w szkoleniach- tzw. osoby z grupy NEET( not in employment, education or training), również osoby niepełnosprawne. Osoby, których ograniczenia materialne, środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiajacych wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy
Wsparcie bedzie obejmowało:
- szkolenia o charakterze miękkim,
- szkolenia zawodowe,
-staże zawodowe z mozliwym zatrudnieniem.
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować do:
Punktu Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
ul. 3 Maja 12( I piętro)
64-500 Szamotuły
tel. 612956305
e-mail: ppp~.~szamotuly~@~ohp~.~pl
 
Projekt będzie trwał od 01.03.2016r do 31.12.2016r

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 • 29-12-2015
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Powiatowy urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie szamotulskim (I)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zakłada on aktywizację zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Szamotułach, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
W projekcie realizowane są:
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
            Całkowita wartość projektu – 1.108.381,20 zł, wartość projektu 2015 – 880.699,60  zł, zaś na rok 2016 – 227.681,60 zł”.   Okres realizacji: od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.
Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły