Realizowane projekt

Projekt Clar System

 • 17-03-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
PUP w Szamotułach informuje, że firma Clar System S.A. w związku z realizacją projektu dofinansowanego z EFS ,,Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+'' zaprasza do udziału w projekcie osoby spełniające następujące warunki łącznie:
- po  30 roku życia,
-z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- bezrobotne lub bierne zawodowo,
- zamieszkałe w woj. wielkopolskim.
W projektach zapewnia się:
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie psychologa oraz trenerów pracy,
- szkolenia/ kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym za czas udziału w szkoleniach/kursach,
- staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas udziału w szkoleniach/ kursach,
- staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas odbywania  stażu,
- możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu na stanowiskach związanych z utrzymaniem czystości lub ochroną mienia,
- możliwość uzyskania pokrycia kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
- ubezpieczenie NNW
Kontakt w sprawie udziału w projekcie 604763152 lub 660567123
 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że realizuje projekt 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i prowadzi nabór wniosków na: 
 • szkolenia;
 • staże;
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
dla osób powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
 
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia,
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 110 – staże;

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

Ilustracja do informacji: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że w związku z realizacją projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
prowadzi nabór wniosków na:
 
 1. Staże
 2. Szkolenia
 3. Bony szkoleniowe
 4. Bony zatrudnieniowe
 5. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i pozostają w rejestrze tut. urzędu nie dłużej niż 4 miesiące.
Organizator stażu jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnienia po zakończonym stażu na okres minimum 3 miesięcy.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia, bony szkoleniowe;
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 109 – bony zatrudnieniowe;
61 1018 110 – staże;

Uwaga! Ciekawy projekt !

 • 03-01-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt na 2016 rok

 • 19-09-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt na 2016 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (II) współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie do 01.01.2016r. do 31.12.2016r.. Wartość projektu wynosi 1 551 640,89 zł. Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach. W ramach projektu zostaną podjęte działania aktywizacyjne, takie jak: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. 
Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.
 
         

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekt na 2016 rok

 • 19-09-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - projekt na 2016 rok
Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (II) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zakłada aktywizację zawodową osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Szamotułach, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
W projekcie realizowane będą:
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Całkowita wartość projektu – 618 843,52 zł. Okres realizacji: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.
 

Nabór wniosków na staże, dotacje i dofinansowania do wynagrodzenia

 • 28-04-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
abc

" Obudź swój potencjał"

 • 12-02-2016
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
Uwaga! W związku z przystapieniem do realizacji Projektu " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ" w ramach Programu "Gwarancja dla Młodzieży", współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu informuje o wszczeciu procesu rekrutacji.
W projekcie mogą brać udział:
- osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata, pozostające bez ztrudnienia, nieuczące się i niebiorące udziału w szkoleniach- tzw. osoby z grupy NEET( not in employment, education or training), również osoby niepełnosprawne. Osoby, których ograniczenia materialne, środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiajacych wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy
Wsparcie bedzie obejmowało:
- szkolenia o charakterze miękkim,
- szkolenia zawodowe,
-staże zawodowe z mozliwym zatrudnieniem.
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować do:
Punktu Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
ul. 3 Maja 12( I piętro)
64-500 Szamotuły
tel. 612956305
e-mail: ppp~.~szamotuly~@~ohp~.~pl
 
Projekt będzie trwał od 01.03.2016r do 31.12.2016r

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 • 29-12-2015
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Powiatowy urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie szamotulskim (I)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zakłada on aktywizację zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Szamotułach, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
W projekcie realizowane są:
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
            Całkowita wartość projektu – 1.108.381,20 zł, wartość projektu 2015 – 880.699,60  zł, zaś na rok 2016 – 227.681,60 zł”.   Okres realizacji: od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.
Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy

Uwaga! Osoby głuche i niedosłyszące!

 • 03-02-2014
 • Autor: Izabela Sroka
UWAGA! W związku z projektem " Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierajaca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników" Priorytet i zatrudnienie i integracja społeczna działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego informujemy, iż działa strona internetowa http://glusitv.pl/rownosc/. Na powyższej stronie znajdują się różne, potrzebne osobom głuchym informacje dotyczące między innymi dyżurów doradcy zawodowego-które będą odbywać się w każdy wtorek od godziny 10 do 12 oraz w każdy czwartek od godziny 16 do 18. Doradca będzie rozwiązywał problemy zawodowe związane z zatrudnieniem , a także dyskryminacją osób głuchych na rynku pracy z terenu całej Polski za pomocą kamerki internetowej ooVoo, nick:res-gest_glusitv.pl
 • 03-02-2014
czytaj dalej
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły