Aktualności

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

 • 26-07-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy
Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
 
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.
 
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.
 
Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia
 
Dzięki uchwalonemu przez parlament w połowie lipca pakietowi  zmian dla rodzin na złożenie wniosku o świadczenie 500+ nie trzeba będzie czekać aż do września. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już miesiąc wcześniej – od 1 sierpnia. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
 
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
 
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
 
Osobiście, listownie lub przez internet
 
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).
 
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tiaProfil Zaufany,PUE ZUSorazbankowość elektroniczną.
 
Główne zasady bez zmian
 
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.
 
Wspominane niepożądane zjawiska uda się wyeliminować dzięki kilku mechanizmom. Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
 
Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.
 
Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.
 
Dodatkowe udogodnienia
 
W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym w programie „Rodzina 500 plus”. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej – usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski. 
 
Więcej informacji tutaj

UWAGA - szkolenia dla osób w wieku 18-29!

 • 25-07-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: UWAGA - szkolenia dla osób w wieku 18-29!
 
Informujemy, że nadal prowadzimy nabór wniosków na następujące formy aktywizacji, realizowane w ramach projektu PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 
SZKOLENIE -  ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji. Należy pobrać wniosek i złożyć go w naszym urzędzie, a my go sfinansujemy w 100%. Za czas szkolenia przysługuje stypendium.
 
BON SZKOLENIOWY - pozwala na zdobycie kwalifikacji wraz z gwarancją zatrudnienia. Jeśli masz luki w kwalifikacjach / kompetencjach, których wymaga przyszły pracodawca, zgłoś się do nas. 
 
Więcej informacji tel. 61 1018 104 i 105 (szkolenia i bony szkoleniowe) 

Załączniki

 • 1
 • 2

Staże dla osób po 30 roku życia!

 • 25-07-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Staże dla osób po 30 roku życia!
 
Informujemy, że tylko do dnia 31 lipca 2017r. przyjmujemy wnioski pracodawców o organziację stażu w ramach projektu WRPO współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 3-miesięczny staż mogą zostać skierowane osoby, które ukończyły 30 rok życia. Wszystkich zainteresowanych pracodawców zachęcamy do zapoznania się z zasadami organizacji stanowiska pracy w ramach stażu.
Więcej informacji tel. 61 1018 109 i 110.

Załączniki

 • 3
 • 4

WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAPRASZA

 • 19-07-2017
 • Autor: Agnieszka Białek
 • drukuj
DLA UCZESTNIKÓW udział w projekcie szkoleniowo-stażowym
WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA.
CZAS TRWANIA: projektu do końca 2017 roku. Staże muszą się zakończyć najpóźniej 30.11.2017.
DLA KOGO: projekt skierowany do mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku do 30 lat, nie pracujących i nie uczących się w trybie stacjonarnym
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Miejsce zamieszkania: woj. Wielkopolskie
 Wiek: nie ukończony 30 rok życia
 Osoba nie ucząca się stacjonarnie lub absolwent
 Osoby nie pracujące
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 Bezpłatny udział w szkoleniach z umiejętności miękkich (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem)
 Bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych z zakresu tzw. zielonych miejsc pracy, np. eco driving, ekomarketing, eko-obsługa klienta i in. (ze stypendium szkoleniowych do 800 zł)
Płatny 3 miesięczny staż (1350 zł netto/m-c) z deklaracją zatrudnienia na kolejne 3 miesiące
 
Ścieżka rozwoju w projekcie WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA
1 etap DORADCZY: doradztwo zawodowe, pomoc pośrednika pracy, poradnictwo psychologiczne ok. 18 godz.
2 etap SZKOLENIOWY:
- udział w szkoleniach z umiejętności miękkich, tzn. komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem – ogółem 32 godziny.
- udział w szkoleniach zawodowych, których tematyka jest powiązana z tzn. zielonymi miejscami pracy – ogółem ok. 40-60 godzin.
3 etap STAŻU: 3 miesięczny płatny staż zawodowy u wybranego pracodawcy na terenie woj. wielkopolskiego z możliwością zatrudnienia na kolejne 3 miesiące, wynagrodzenie 1350 zł netto/m-c.
Jeśli etapy 2 i 3 są realizowane w tym samym czasie, szkolenia odbywają się weekendowo.
Tematy szkoleń zawodowych do wyboru:
1. Eko marketing: budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku, wykorzystanie walorów ekologicznych firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej, budowanie marki i wizerunku firmy ekologicznej w Internecie – social media, pozycjonowanie, webwriting, content marketing, blogowanie.
2. Eko biuro: proekologiczne prowadzenie i obieg dokumentacji, redagowanie pism i ofert, promowanie aspektów ekologicznych w komunikacji i obsłudze klienta, elementy prawa pracy, elementy prawa administracyjnego w aspekcie kontaktów z US, ZUS i in. ochrona środowiska i ekologia w pracy biurowo-administracyjnej;
3. Eko-obsługa klienta: nawiązanie i utrzymanie kontaktu, budowanie relacji z klientem, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, reklamacje i elementy windykacji należności w branży produktów i usług ekologicznych, promowanie polityki proekologicznej firmy w kontakcie z klientem
4. Sprzedaż produktów ekologicznych: prowadzenie sklepu internetowego z artykułami ekologicznymi, podstawy pracy przedstawiciela handlowego sprzedającego produkty lub usługi ekologiczne (techniki sprzedaży, prowadzenie rozmowy handlowej, badanie potrzeb i pozyskanie klienta), budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o walory ekologiczne
 
W przygotowaniu:
5. Architektura krajobrazu i projektowanie ogrodów
6. Audytor energetyczny
7. Monter instalacji fotowoltaicznych/OZE
8. Eco driving
9. Rolnictwo ekologiczne i podstawy ogrodnictwa
10. Ekologiczne formy spędzania czasu wolnego: nordik walking, animacja czasu wolnego
11. Doradca klienta inwestycyjnego ds. technologii przyjaznych środowisku
12. Zielone szkolenie z zakresu trenera personalnego, trenera fitness z elementami dietetyki
 
Jeśli zbierze się grupa min. 8 osób chętnych jest możliwość uruchomienia szkolenia z innego tematu z zakresu zielonych miejsc pracy.
Warunkiem uruchomienia grupy szkoleniowej jest zebranie min. 8 uczestników z danego tematu.
Uczestnik może zgłosić swój udział w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy dla uczestnika dostępny na stronie internetowej www.wielkopolska.systema.pl
WIĘCEJ INFORMACJI udziela biuro projektu w Poznaniu:
Magdalena Kurkowska
Kom. 733-830-740
mkurkowska~@~systema~.~pl
 
 
 
 

Social Media - moja szansa na sukces

Social Media - moja szansa na sukces

WSTRZYMANIE PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE I DOPOSAŻENIA

 • 05-07-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: WSTRZYMANIE PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE I DOPOSAŻENIA
W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2017r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, do czasu wejścia nowych rozporządzeń nie będą rozpatrywane wnioski w ww. sprawach.
 
Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są intensywne prace legislacyjne nad wymienionymi projektami rozporządzeń.
 
O wznowieniu procedury poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej.
 
Wszystkich Klientów przepraszamy za utrudnienia. 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez nasz urząd projektami

 • 30-06-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez nasz urząd projektami
Informacja o realizowanych projektach współfinansowanych ze środów Europejskiego Funduszu Społecznego tutaj.

PRACODAWCO - 24 TYS. ZŁ DLA CIEBIE!

 • 30-06-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: PRACODAWCO - 24 TYS. ZŁ DLA CIEBIE!
Skorzystaj ze wsparcia w zatrudnieniu pracowników do 30 roku życia w formie refundacji części kosztów poniesionych na:
 • wynagrodzenie  
 • nagrody
 • ubezpieczenia społeczne
Wsparcie w wysokości 24 000 zł na 1 osobę
Okres zatrudnienia 24 miesiące, w tym refundowane 12 miesięcy.                  
 
Wsparcie kierowane jest do pracodawców lub przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowanego bezrobotnego:
- w ramach umowy o pracę;
- w pełnym wymiarze czasu pracy;
- na okres 24 miesięcy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 61 101 8 107, 61 101 8 108. Wnioski do pobrania tutaj.
 
Nie zwlekaj! Statystycznie 80% pracodawców po skorzystaniu z tej formy, wraca z wnioskiem na kolejną osobę.
 
            
 

STAŻE - wolne środki - Skorzystaj!

 • 30-06-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: STAŻE - wolne środki - Skorzystaj!
Zachęcamy PRACODAWCÓW do składania wniosków na STAŻE dla następujących grup bezrobotnych:
- kobiety
- osoby korzystające z pomocy OPS
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby z terenów wiejskich
 
Więcej informacji pod numerem tel. 61 101 8 110 lub Napisz wiadomość ›.
Wnioski do pobrania znleźć można tutaj
 

Uwaga!!!Zwrot podatku!!!

 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły