Aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie funduszy unijnych

 • 24-11-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne w sprawie funduszy unijnych
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. "Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - przegląd możliwości wsparcia". Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości pozyskania wsparcia w roku 2018 w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Omówione zostaną zarówno formy dotacyjne jak i pożyczkowe.
 
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek) w godz. 9.00-11.00 w Nowym Tomyślu.
 
Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B
 
Szczegółowe informacje o spotkaniu oraz jego program można pobdać tutaj
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres:
Napisz wiadomość › do dnia 04.12.2017r. do godz. 12.00. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na spotkanie zostanie przesłana przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 04.12.2017 r. do godziny 15:00.

Załączniki

 • 1

Zielona Linia

 • 16-11-2017
 • Autor: Agnieszka Białek
 • drukuj
Informujemy, że z dniem 17 listopada 2017r. zmienia sie adres siedziby Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.
Korespondencję do Zielonej Linii należy kierować pod adres:
 
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Ciepła 40 (budynek E)
15-472 Białystok

Uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017
 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 10.11.2017r. - 15.11.2017r.
 
Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ

Uwaga:
O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się Pracodawca, który spełni łącznie co najmniej
jeden z priorytetów ministra i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.
 
PUP w Szamotułach informuje, że w przypadku braku środków rozpatrywane będą również wnioski nie spełniające priorytetów.
 
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
 
(sekcja C w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 86,87,88)
 
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS  w roku 2017 określone przez Radę Rynku Pracy:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

2. wsparciekształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3. wsparcie  kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 poz. 978)
 

Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
   * do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
   * do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustaw
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
 
<span style="\&quot;color:rgb(255," 0,="" 0)\"="">Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ
 
 
Więcej informacji udzielają:
Specjaliści ds. rozwoju zawodowego
Anna Baran           tel. +48 61 101 81 04
Monika Ferster     tel. + 48 61 101 81 05

Pracodawco, czy chciałbyś zorganizować praktyki dla studentów?

 • 13-10-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Pracodawco, czy chciałbyś zorganizować praktyki dla studentów?
Program stażowy dla studentów Wydziału Ekomoniczno-Społecznego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu opiera się na stażach krajowych i zagranicznych dla 440 studentów studiów stacjonarnych. Celem projektu jest zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia związanego z kierunkiem studiów. 
 
Staże finansowane są ze środków UE w ramach programu PO WER, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego wdrażanie nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przez dwa lata w projekcie będzie mogło uczestniczyć 440 studentów studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, w tym:
W STAŻACH KRAJOWYCH:
 • 265 studentów Ekonomii (szacunkowo 141 miejsc dla studentów studiów licencjackich
  i 124 miejsca dla studentów studiów magisterskich),
 • 131 studentów studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość;
W STAŻACH ZAGRANICZNYCH:
 • 44 studentów studiów magisterskich i/lub licencjackich na kierunku Ekonomia i/lub Finanse i Rachunkowość (wstępnie przewidziano po 22 staże dla studentów I i II stopnia).
 
Opłacenie stypendiów stażowych dla studentów:
 • Staże 168 godzinne (1 miesiąc) dla studentów studiów licencjackich (staże krajowe)
 • Staże 256 godzinne (2 miesiące, przy czym student zobowiązany jest do realizacji min. 120 godzin stażu w każdym miesiącu jego realizacji) dla studentów studiów magisterskich (staże krajowe) oraz dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, którzy wezmą udział w stażach zagranicznych.
Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu stypendium stażowego, wyniesie 2000 zł brutto/168 godzinny staż (staże krajowe) i 3000 zł brutto//256 godzinny staż (staże krajowe i zagraniczne).
 1. Zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas odbywania stażu.
 2. Zapewnienie możliwości refundacji kosztów podróży i/lub zakwaterowania
 
ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCY:
Pracodawca, chcący przyjąć na staż studenta powinien przed stażem:
- zgłosić ofertę stażu do Pełnomocnika ds. staży (Formularz zgłoszenia stażu stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu),
- po zatwierdzeniu oferty przygotować Program stażu (powiązany z kierunkiem studiów i efektami kształcenia na tym kierunku) i zapewnić odpowiednie miejsce w siedzibie firmy,
- wyznaczyć Opiekuna Stażysty, który będzie się nim opiekował podczas stażu.
 
 Natomiast w trakcie realizacji stażu Pracodawca powinien:
 - zatwierdzić listy obecności stażysty,
- wypełnić i poświadczyć sprawozdanie z realizacji stażu,
- po zakończeniu wydać zaświadczenia dla studenta potwierdzające zrealizowany staż.
 
KONTAKT:
 • w sprawach dotyczących zgłaszania staży zawodowych i ustalania programu stażu:
Pełnomocnicy ds. staży
dr hab. Wawrzyniec Czubak
 • 0-61 846-61-00
 
 
mgr Norbert Szalaty
 • 0-61 846-61-00
 • w sprawach wypłaty stypendium, dostarczania dokumentacji i innych administracyjnych:
 
BIURO PROJEKTU:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, I piętro, pokój 171.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Kierownik projektu:
Agnieszka Młyńska
 
 

Załączniki

 • 2

Zatrudniasz cudzoziemców? Ta informacja jest dla Ciebie

 • 12-10-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Zatrudniasz cudzoziemców? Ta informacja jest dla Ciebie
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat "Zakresu przeprowadzania kontroli wynikającej z ustawy o PIP oraz zatrudniania cudzoziemców", które odbędzie się 20 października 2017r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26 w sali sesyjnej (I piętro).
 
Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki

 • 3

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • 12-09-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
UWAGA! NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 29.09.2017r. 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017
 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 12.09.2017r.-29.09.2017r.


Uwaga:
O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się Pracodawca, który spełni łącznie co najmniej
jeden z priorytetów ministra i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.
 
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
 
- przetwórstwo przemysłowe, (sekcja C w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)
- transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 49,50,51,52,53)
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 86,87,88)
 
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS  w roku 2017 określone przez Radę Rynku Pracy:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

2. wsparciekształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3. wsparcie  kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 poz. 978)
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia
oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:
* określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
* kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
* egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
* badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
   * do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
   * do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustaw
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
 
Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ
 
 
Więcej informacji udzielają:
Specjaliści ds. rozwoju zawodowego
Anna Baran           tel. +48 61 101 81 04
Monika Ferster     tel. + 48 61 101 81 05

UWAGA! Rejestracja oświadczeń!

 • 06-09-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj

Rejestracja oświadczeń

 Z powodu ogłoszenia ustawy  z dnia 20.07.2017r o  zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wchodzi w życie w dn. 01 stycznia 2018r,informujemy, iż od 01 września br. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31grudnia2018r., na zasadach określonych w pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznj z dnia 21.04.2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz.588).

Niemiecki rynek pracy od A do Z

 • 23-08-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Niemiecki rynek pracy od A do Z
Informujemy, że 13 września 2017r. w godz. 11:00 - 14:00 w Poznaniu odbędzie się spoktanie dotyczące niemieckiego rynku pracy, prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur fur Arbeit Fraknfurt (Oder). 
Cykl dyżurów niemieckiego rodadcy EURES realizowany jest na podstawie nawiązanej w 2016r. współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą.
Spoktanie odbędzie się w siedzibie WUP w Poznaniu, ul. Szyperska 14. Osoby zainteresowane niemieckim rynkiem pracy będą mogły zapoznać się z warunkami życia i pracy w Niemczech oraz aktualnymi ofertami pracy. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania uzyskać można pod numerem telefonu 61 846 38 08.

Spotkanie w sprawie funduszy unijnych - ZAPRASZAMY!

 • 23-08-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Spotkanie w sprawie funduszy unijnych - ZAPRASZAMY!
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Szamotułach serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich do odwiedzenia stoiska informacyjnego organizowanego w dniu  31.08.2017 r. w siedzibie PUP. W godzinach od 9.00 -11.30, skorzystać będzie można z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji, w ramach których sprawdzimy czy Twój pomysł może liczyć na wsparcie ze środków unijnych i wskażemy jak o nie zawnioskować.
 
Masz zamiar otworzyć własny biznes ?
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje ?
Planujesz nową inwestycję w swojej firmie ?
Dowiedz się, czy możesz pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu. Zapraszamy nie tylko osoby bezrobotne! Pracodawcy i właściciele firm mogą liczyć na konsultacje z zakresu dotacji oraz pożyczek na rozwój działalności gospodarczej czy wyszkolenie swoich pracowników.
 
Spotkajmy się w Szamotułach!
31 sierpnia 2017 r., (czwartek) godz. 9.00-11.30
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

KONKURS NA „PAMIĘTNIKI BEZROBOTNYCH”

KONKURS NA „PAMIĘTNIKI BEZROBOTNYCH”
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach w imieniu organizatorów - Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGM z Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla osób, które doświadczyły bezrobocia.
Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Prześlij go pocztą lub jako link do blogu. Do tekstu dołącz kwestionariusz i oświadczenie, które znajdziesz na: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGSKES/Strony/Pamietniki_Bezrobotnych.aspx, albo otrzymasz od nas pocztą, jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową, telefonicznie(225649112) lub listownie.
Nie wiesz od czego zacząć? Opisz dokładnie swoją sytuację i położenie rodziny – twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy w czasie doświadczania bezrobocia. Zależy nam na szczerości. Gwarantujemy pełną anonimowość, także w przypadku publikacji pamiętnika. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania, by sytuację bezrobocia zmienić lub do niej się przystosować. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów spróbujemy zbudować portret osób bez pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, na których pomoc liczą osoby bez pracy by mogły lepiej dostosować formy i rozmiary wsparcia dla Ciebie oraz osób w podobnej sytuacji.

Prosimy o przesłanie do dnia 31.01.2018 r. na adres:
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH,
ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,
lub na e-mail Napisz wiadomość ›
 
Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
 
 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • oraz wyróżnienia po 1500 zł.
   
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje powołane przez organizatorów Jury. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły