Aktualności

Bezpłatne warsztaty dla Pań - poprawa wizerunku - luty 2016

 • 12-01-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Bezpłatne warsztaty dla Pań - poprawa wizerunku - luty 2016
Rekrutacja do 20.1. 2016r
Z myślą o bezrobotnych  paniach, które są zdeterminowane by współdziałać w walce o swoje miejsce w życiu zawodowym  powstał  program w ramach Stowarzyszenia Dress for Success.
Ów nieodpłatny program,  jaki oferuje kobieta kobiecie, a prowadzony przez grono doświadczonych trenerek, specjalistek i pracodawczyń, to praca nad szeroko pojętą (od wewnątrz i od zewnątrz) metamorfozą kobiety. 
Program ten  co roku jest rozszerzany i wnosi profesjonalne wsparcie na odcinku tak wiedzy o poruszaniu się na dzisiejszym rynku pracy, jak i przede wszystkim wzmacniania w samoocenie. Na koniec, jak nazwa naszej organizacji wskazuje, każda Pani wyposażana jest w „sukienkę do sukcesu”, strój, jaki zdobywamy od kobiet, które sukces odniosły i swoją „szczęśliwą sukienką” chcą pomóc następczyni zdobyć własny sukces. Uczymy dobrej autoprezentacji, pracujemy nad własnym potencjałem, zarządzeniem czasem, uczymy zasad dobrego wizerunku. Panie zawiązują nowe znajomości, są im przedstawiane osoby ze świata biznesu, mają styczność bezpośrednio z przedstawicielami różnych zawodów, mają niezliczoną ilość wartościowych warsztatów z profesjonalistami. Po zakończeniu I części programu  mają możliwość pracować  z osobistym mentorem. Uczestniczki po programie są bardziej zmotywowane, podniesione na duchu i mają chęci do działania.
Dress for success, organizacja światowa, nie jest agencją pracy, jednak jej program wzmacnia i daje narzędzia do bardziej skutecznego poruszania się po rynku pracy. 75 % pań z poprzednich edycji jest już niezależnych finansowo.
Program jest bezpłatny.
Nowa edycja ruszy  w pierwszej połowie lutego 2016 r. ( CK Zamek ul. św Marcina, Poznań).  
Rekrutacja trwa do 20.01.2016 r.
Edycja odbywa się tylko raz w roku. 
Uczestniczki musza spełniać następujące warunki: chęć podjęcia pracy, bezrobocie trwające przynajmniej 1rok.
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie zgłoszeń na niżej podany adres mailowy oraz zachęcanie znajomych do skorzystania z tej okazji.
Zapytania i zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: Napisz wiadomość ›
Po zgłoszeniu swojej kandydatury - dostaniecie Panie kolejne informacje.
 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2016

 • 05-01-2016
 • Autor: Dajana Olech
 • drukuj
Ilustracja do informacji: INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2016
UWAGA!
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016:
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*
Po otrzymaniu limitu środków na rok 2016 i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania, tutejszy urząd ogłosi nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach oraz na stronie internetowej urzędu: www.pupszamotuly.pl , adres e-mail: szkolenia~@~pupszamotuly~.~pl.
 
*Art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.) „Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia”.
 
Więcej informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego- Dajana Olech tel. + 48 61 29 228 53 wew. 105 lub. kom. 728 475 869
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
   
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników (do liczby pracowników wlicza się także właścicieli-kierowników), a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro.
 
Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy)  stanowią pomoc de minimis.
 
Informacja dot. wysokości przeciętnego wynagrodzenia: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2015,kategoria.html
 
Uwaga !  Załącznik nr 3 do wniosku uległ zmianie

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Płaca minimalna w 2016 roku - 1850 zł

 • 05-01-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Płaca minimalna w 2016 roku - 1850 zł
 
Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, określono na 1850 zł. To wzrost o 100 zł w porównaniu do roku 2015.  Zatem pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki około 1355 złotych. Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych.
 
Wyjątek od tej reguły stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę - w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Dlatego w ich przypadku najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł brutto.
 
Od wysokości płacy minimalnej zależą także inne świadczenia. Każdemu pracującemu między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie więc wyniesie 27 750 zł brutto. Minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing wyniesie 1850 zł brutto.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach

 • 01-12-2015
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego dyrektor PUP Pani Grażyna Słowek przedstawiła sprawozdanie z działalności urzędu za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 października 2015r. Na działania aktywizacyjne urząd zaplanował przeznaczyć zgodnie z poniższym:
 
Fundusz Pracy
3.157,4  tys. zł
PO WER (Program Wiedza Edukacja Rozwój),aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 roku życia w formie staży, szkoleń i dotacji, udział minimum 224 osób
1.641,1 tys. zł
WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) w formie staży, szkoleń, dotacji dla osób po 29 roku życia, udział minimum 122 osób
   880,7  tys. zł
Ogółem:
5.679,2 tys. zł
 
 
Nasz urząd pozyskał także dodatkowe środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 774,3 tys. zł. Środki pozyskane z rezerwy MPiPS  przeznaczone były na aktywizację osób do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy) oraz osób bezrobotnych między 30 a 50 rokiem życia.
W sumie na działania aktywizacyjne planuje się przeznaczyć 6 453,50 tys. zł.
 
Do końca października 2015r. zaktywizowano 1206 osób, w tym 71 osób niepełnosprawnych:
 •  na szkolenia indywidualne skierowano 55 osób (25 osób z FP, 24 osoby z POWER, 6 osób z WRPO) w tym 2 osoby niepełnosprawne,
 •  z poradnictwa indywidualnego zawodowego skorzystało 158 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych,
 • z indywidulanej informacji zawodowej skorzystało 12 osób; 
 •  grupową poradą zawodową objęto 63 osoby, w tym 4 osoby niepełnosprawne;
 •  grupową informacją zawodową objęto 141 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna,
 •  na staże skierowano 565 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych (234 osoby z POWER, 88 osób z WRPO, 150 z FP,  12 osób w ramach bonu stażowego);
 •  do prac społecznie użytecznych skierowano 58 osób, w tym 2 niepełnosprawne, do 4 gmin (Pniewy 9 osoby,  Szamotuły 35 osoby, Duszniki 8 osób i Ostroróg 6 osób);
 •  do programu PAI (trzy edycje) skierowano 21 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne;
 • 76 osobom przyznano środki na działalność gospodarczą (13 osób otrzymało środki z POWER, 16 osób z WRPO, 47 osoby z FP);
 • utworzono 41 refundowanych stanowisk pracy,
 •  dofinansowanie wynagrodzenia dla osób po 50 roku życia – 9 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna
 • ze środków PFRON zaktywizowano 7 osób niepełnosprawnych (4 osoby skierowano na staż, 2 osoby otrzymały dotacje, 1osobę skierowano na szkolenia.
Od kilku lat systematycznie spada liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Odnotowano ponad 30-to procentowy spadek liczby zarejestrowanych osób na koniec września 2015r. w stosunku do września 2013r.  Dotyczy to każdej z gmin powiatu szamotulskiego.
 
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły