Aktualności

Nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • 09-01-2018
 • Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018
 
Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. - 31.01.2018r.
 
W 2018 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na:

1)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie , a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego.
Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się :

2)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy. W przypadku tego priorytetu należy dołączyć jakikolwiek wiarygodny dokument potwierdzający np. kopię zakupu maszyny, narzędzi, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.
 
3)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo o emeryturze pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)
 
 
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:
* określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
* kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
* egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
* badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
   * do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
   * do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zmieniającym rozporządzenie z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2016 poz. 2155) przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustaw
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
 
Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ
 
Więcej informacji udziela:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Anna Baran
tel. + 48 61 101 81 04
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły