Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie szamotulskim

Informacja sygnalna za I półrocze 2017

Informacja sygnalna za I półrocze 2016

AKTUALNA INFORMACJA O ZAWODACH DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

 • 18-02-2016
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
PUP w Szamotułach informuje, że aktualne informacje dotyczące zawodów deficytowch i nadwyżkowch znajdują się na pod adresem http:// mz.praca.gov.pl Wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie w wyszukiwarkę interesujacego osobę zawodu lub  województwa, czy powiatu.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok

 Powiatowy Urząd Pracy
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
___________________________________
 
 
 
 
MONITORING ZAWODÓW
DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W POWIECIE SZAMOTULSKIM
W  2014 ROKU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________
 
Szamotuły,  marzec  2015r
SPIS TREŚCI:
 
 
 
 
 
WSTĘP                                                                    str. 3
 
 
ANLIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I
ZAWODÓW W POWIECIE SZAMOTULSKIM                str.5                                                                                                                                                        
ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW
W POWIECIE SZAMOTULSKIM                                    str. 8
 
 
ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH
I NADWYŻKOWYCH  + TABELE                                   str. 11
 
 
WNIOSKI                                                                      str.  15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSTĘP
 
 
Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do:
 • dostosowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych,
 • opracowywania przez samorządy lokalne strategii działania w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia,
 • podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie,
 • usprawniania pośrednictwa pracy poprzez analizę aktualnych informacji zawartych w monitoringu.
 
         Zakłada się, że głównymi użytkownikami informacji zawartych w opracowaniu będą:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,
 • lokalne władze oświatowe i dyrekcje szkół,
 • instytucje i organizacje zainteresowane współdziałaniem na lokalnym rynku pracy.
 • Powiatowa Rada Zatrudnienia
 
         Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy w 2014 roku, uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach opracowano posługując się nazwami grup zawodów, zawodów i specjalności zgodnymi z  obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.
 1. Podstawa opracowania
         Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów i zawodów (załączniki nr 3 i 2 do sprawozdania MP i PS  – stan na 31.12.2014r)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)
 
Stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim na koniec miesiąca grudnia 2014 r. wynosiła 7,0%. Zmniejszyła się więc w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,2 %. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach wynosiła 2555 osób, w tym 1492 kobiety.  Kobiety stanowiły 58,3 % ogółu osób bezrobotnych. Ogólna liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się bardzo w stosunku do końca grudnia 2014r, bo aż o 926 osób. Potwierdza to również spadek stopy bezrobocia.
Analizując strukturę osób bezrobotnych można zauważyć, że wiele osób spośród zarejestrowanych stanowili mieszkańcy wsi- było ich 1357 ( w tym 781 kobiet).
 
         Najliczniejszą grupę bezrobotnych wśród osób zarejestrowanych tworzyli sprzedawcy- w liczbie 342 osób, czyli 13,38 % ogółu zarejestrowanych, z  czego aż 323 osoby stanowiły kobiety.
Drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby nieposiadające  zawodu - 240 osób, w tym 164 kobiety.  Grupa  ta  stanowiła 9,39% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Różnica między liczbą osób  bez zawodu, a bez kwalifikacji wynika z zupełnie innych zasad kwalifikowania osób. Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych to osoba nieposiadająca kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Zatem można być osobą z wykonywanym zawodem np. murarz, a jednocześnie być osobą, która nie ukończyła szkoły i jest bez kwalifikacji.
Kolejne dość liczne grupy osób bezrobotnych to: pracownicy prac dorywczych – 82 osoby, pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle- 74 osoby, 56 ślusarzy, kucharze 47 osób, 44 robotników budowlanych, 43 sprzątaczki biurowe i tylu samo krawców oraz  murarzy, 41 robotników gospodarczych, 39 monterów sprzętu gospodarstwa domowego,  i po 38 techników prac biurowych oraz pozostałych pracowników obsługi biurowej i robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym.
         Analizując napływ osób bezrobotnych w 2014 r. można stwierdzić, że największą grupę osób rejestrujących się stanowili bezrobotni bez zawodu 551 osób, w tym 319 kobiet oraz 175 absolwentów.
Kolejną pod względem liczebności grupę osób napływających jako osoby bezrobotne tradycyjnie już stanowili sprzedawcy – 497 osób, w tym 446 kobiety. Ilość rejestrujących się sprzedawców nieodmiennie wynika ze sporej rotacji w tej branży.  Ponadto, jak pokazują  dane, jest to zawód mocno sfeminizowany, co powoduje częstą nieobecność wynikającą z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz zwolnień lekarskich z powodu ciąży. Trzecią pod względem liczebności grupę napływową stanowili pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle- 169 bezrobotnych, a kolejną pracownicy prac dorywczych  - 128 osób. Następna liczna grupa to monterzy sprzętu gospodarstwa domowego – 110 osób, robotnicy budowlani- 97 osób oraz ślusarze – 90 osób. Duży udział w napływie do ewidencji stanowili pozostali pracownicy obsługi biurowej   83 osoby, a 70 osobową -  także dużą grupą byli murarze.
 
 Kolejne co do wielkości 69 osobowe grupy  tworzyli  robotnicy gospodarczy i stolarze. W następnej kolejności liczne grupy napływających do ewidencji  stanowili: pakowacze- 68 osób, magazynierzy - 67 osób, kucharze  66 osób, technicy prac biurowych i kucharze małej gastronomii po 53 osoby.
 Łącznie ilość osób, które napłynęły do ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w 2014r wynosiła 4573 osób, w tym 2329 kobiet  i 448 absolwentów. Najczęstszym powodem zwolnienia osób rejestrujących się było wypowiedzenie ze strony pracodawcy.
 
 
 
 
 
 
ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW
(GRUP ZAWODÓW)
 
W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach wpłynęły 4445 oferty pracy, czyli o 992 więcej niż w roku poprzednim,  utrzymuje się więc tendencja wzrostowa.
 
 Największa ilość propozycji pracy - 1029 skierowana była  do pozostałych monterów elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. Propozycje te dotyczyły głównie wykonywania pracy  w  agencjach pracy tymczasowych zatrudniających dla  firm Amica i Samsung.  332 oferty otrzymaliśmy dla sprzedawców. 220 ofert skierowanych było do  kierowców samochodów ciężarowych i dotyczyły głównie posiadaczy prawa jazdy kategorii C+E. Niestety, pomimo licznie zarejestrowanych kierowców, wielu nie posiada  aktualnych badań i uprawnień, które oprócz prawa jazdy są niezbędne do prowadzenia pojazdu. Kierowcy skarżą się  na bardzo wysoki koszt uzyskania  dokumentów, szczególnie niedostępne stają się one dla osób, które dopiero chciałyby zaistnieć w tym zawodzie. Całkowity koszt prawa jazdy, badań i uprawnień kształtuje się w granicach 10.000 zł.
Kolejne, pozyskane 169 ofert pracy skierowano do pakowaczy. Natomiast 135 propozycji oferowano pozostałym pracownikom przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowanym. Dość dużą liczbę, bo 112 stanowisk pozyskano dla pracowników prac dorywczych, a 107 ofert dla  pozostałych robotników przy pracach prostych w przemyśle.
86 ofert otrzymano dla magazynierów, a 80 dla robotników magazynowych. Dla pozostałych spawaczy i pokrewnych oraz monterów konstrukcji stalowych  zgłoszono po 73 oferty.  Dość dużo propozycji pracy wpłynęło także dla tapicerów - były to  72 oferty, a 63 dla  rozbieraczy - wykrawaczy i tyle samo dla szwaczek Popyt odnotowano także na pracowników ochrony fizycznej bez licencji  - pozyskano 61 propozycji.
 
W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w wielu zawodach w ogóle nie wpływały oferty pracy. I tak, nie było propozycji zatrudnienia dla np.: głównych księgowych, chemików, geografów, geologów, biologów, inżynierów: rolnictwa, ogrodnictwa, budownictwa- budownictwo ogólne, inżyniera technologii żywności i technologii chemicznej, fizjoterapeuty, kosmetologa, nauczyciela historii , wychowania fizycznego, pedagoga, programisty aplikacji. Brakowało również ofert  w takich zawodach jak: bibliotekoznawca, technik geodeta, dietetyk, technik  fizjoterapeuty, technik rachunkowości, glazurnik, renowator zabytków architektury, introligator, monter- elektronik, ubojowy, tokarz w drewnie, monter mebli, monter wyrobów z drewna, meliorant, specjalista terapii uzależnień.
W niektórych branżach mamy jednak do czynienia z deficytem fachowców dotyczy to następujących zawodów: spawacz, kierowca, sprzedawca, magazynier, monter sprzętu artykułów gospodarstwa domowego i pokrewni - do nich bowiem jest skierowanych wiele ofert.
 Po wprowadzeniu obowiązku ustalania odpowiedniego profilu pomocy dla klientów PUP,  wydawanie skierowań do pracy uległo zmianie. Osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia z różnych przyczyn, uzyskują na ogół III profil pomocy. Zgodnie z przepisami ustalonymi dla tego profilu nie kierujemy do tych osób propozycji pracy  i nie ma odmów z tytułu niepodejmowania zatrudnienia. Wiele osób, chcąc dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych wymogów rynku pracy, korzysta z różnych instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez urząd, jak np. szkolenia, staże lub bony stażowe. Bezrobotni zdecydowani na rozpoczęcie własnej działalności często ubiegają się o  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawcy zatrudniający osoby zarejestrowane w PUP korzystają z oferowanych im form pomocy lub wsparcia.
 
 
 
 
 
 
ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH
I NADWYŻKOWYCH (WG GRUP ZAWODÓW)
 
Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy można określić zawody deficytowe (takie, na które występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) oraz zawody nadwyżkowe (takie, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie).
 
Od dłuższego czasu na lokalnym rynku pracy można zaobserwować deficyt w takich zawodach jak kierownik działu sprzedaży, specjalista kontroli jakości, nauczyciel przedszkola, technik elektryk samochodowy, asystent do spraw księgowości, pracownik centrum obsługi telefonicznej.
 Do deficytowych grup zawodowych należą także: asystent do spraw księgowości, doradca klienta, asystent nauczyciela przedszkola, portier, ogrodnik, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, lakiernik proszkowy, oczyszczacz konstrukcji stalowych, operator maszyn obróbki skrawaniem, elektromechanik, robotnik placowy.
Liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach  zdecydowanie przewyższa ilość ofert wpływających do PUP. Dlatego najczęściej oferty te bardzo szybko stają się nieaktualne.
 Do zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy zaliczyć można np. kierownika działu marketingu, kierownika działu produkcji, kierownika działu logistyki, specjalistę do spraw finansów, specjalistę do spraw kadr, technika elektryka, diagnostę uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów, laboranta nasiennictwa, pracownika działu logistyki, bibliotekarza, sekretarkę, strażaka, tynkarza, montera/składacza okien, lakiernika, montera konstrukcji aluminiowych, szlifierza metali, mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromontera maszyn elektrycznych, pozostałych monterów sprzętu elektrycznego, pomoc krawiecką.
Analizując zawody nadwyżkowe wymienić należy: inżyniera zootechniki, logistyka, pielęgniarkę, lekarza weterynarii, specjalistę bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistę do spraw rachunkowości, doradcę zawodowego, ekonomistę, kucharza oraz kucharza małej gastronomii, kelnera lakiernika samochodowego, lakiernika wyrobów drzewnych, ślusarza, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanika samochodów ciężarowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, robotnika budowlanego, pomoc kuchenną, pracownika prac dorywczych, pozostałych pracowników  ochrony osób i mienia, pomoc kuchenną.
 
 
 
 
 
TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  30  ZAWODÓW NADWYZKOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI DEFICYTU (NADWYŻKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU
1
Ekonomista
263102
0.0417
2
Elektromechanik pojazdów samochodowych
741203
0.0476
3
Kucharz małej gastronomii
512002
0.0755
4
Technik elektronik
311408
0.0833
5
Fryzjer
514101
0.1579
6
Lakiernik samochodowy
713203
0.2000
7
Specjalista do spraw marketingu i handlu
243103
0.2000
8
Pielęgniarka
222101
0.2500
9
Specjalista ochrony środowiska
213303
0.3333
10
Inżynier organizacji i planowania produkcji
214102
0.3333
11
Doradca zawodowy
242304
0.3333
12
Technik farmaceutyczny
321301
0.3750
13
Inzynier zootechniki
213207
0.5000
14
Lekarz weterynarii
225101
0.5000
15
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
228203
0.5000
16
Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
712703
0.5000
17
Szef kuchni(kuchmistrz)
343402
0.5000
18
Księgowy
331301
0.5455
19
 Monter sprzętu gospodarstwa domowego
821111
0.5660
20
Kucharz
512001
0.5909
21
Robotnik budowlany
931301
0.5979
22
Specjalista do spraw rachunkowości
241103
0.6000
23
Pracownik solarium
514205
0.6667
24
Lakiernik wyrobów drzewnych
713205
0.6667
25
Mechanik samochodów ciężarowych
723104
0.6667
26
Kelner
513101
0.7308
27
Technik prac biurowych
411004
0.8302
28
Kontroler jakości wyrobów mechanicznych
311502
0.8333
29
Pracownik prac dorywczych
962201
0.8750
30
Pomoc kuchenna
941201
0.8824
 
 
 
 
TABELA ZAWJĄCA RANKING 30 ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYFNOŚCI  DEFICYTU(NADWYKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO
KODU ZAWODU
Lp.
NAZWA ZAWODU
KOD ZAWODU
WSKAŹNIK
1
Specjalista kontroli jakości
214109
1.1667
2
Ogrodnik
611303
1.7500
3
Kierownik działu sprzedaży
122102
2.0000
4
Nauczyciel przedszkola
234201
2.0000
5
Operator myjni
912202
2.0000
6
Elektryk
741103
2.0500
7
Doradca klienta
524902
2.0526
8
Barman
513202
2.0909
9
Dozorca
962902
2.2000
10
Asystent nauczyciela przedszkola
531202
2.3333
11
Szwaczka
753303
2.7391
12
Technik elektryk samochodowy
311305
3.0000
13
Robotnik magazynowy
933304
3.2000
14
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
541307
3.8125
15
Lakiernik proszkowy
713202
4.0000
16
Operator maszyn rolniczych
834107
4.0000
17
Elektromechanik
741201
4.5000
18
Asystent do spraw księgowości
431101
5.0000
19
Kierowca operator wózków jezdniowych
834401
5.5455
20
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
712612
7.0000
21
Cieśla
711501
7.0000
22
Sprzedawca w branży spożywczej
522304
8.0000
23
Pracownik centrum obsługi telefonicznej
422201
10.0000
24
Robotnik placowy
961302
34.0000
25
Monter konstrukcji stalowych
721404
73.0000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WNIOSKI
 
1. Przeprowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych obejmuje okres  2014 roku. W stosunku do roku 2013r zaobserwowano wyraźną tendencję spadkową osób zarejestrowanych. Ilość bezrobotnych będących w ewidencji w PUP w Szamotułach w stosunku do grudnia 2013 roku zmniejszyła się  o 926 osób. Na koniec grudnia 2014r w ewidencji figurowało bowiem 2555 osób ( w tym 1492 kobiety ), a w analogicznym okresie roku 2013 było to 3481 osób ( w tym 1928 kobiet ).
 
2.  Zwiększeniu uległa  ilość ofert pracy. W ciągu 2014 roku urząd otrzymał 4445 ofert , a w 2013 roku było ich 3453 . Różnica wynosi więc 992 oferty.
 
 3.   Po wprowadzeniu profilowania zmieniała się sytuacja osób bezrobotnych. Rozwiązał się problem klientów, którzy mają ograniczenia jeśli chodzi o podjęcia pracy. Część tej grupy stanowią osoby,  mające problemy zdrowotne lub opiekujące się małymi dziećmi. W obecnej sytuacji tego typu klientom zostaje ustalony III profil pomocy i osoby takie nie otrzymują ofert pracy.  
4. Nadal poważnym problemem jest praca w tzw. szarej strefie. Pracodawcy zatrudniający pracowników nie chcą sformalizować umów z uwagi na wysokie koszty związane z zatrudnieniem.  Ponadto osoby te godzą sie często na nielegalną pracę, gdyż korzystają bardzo często ze wsparcia  instytucji zajmujących się pomocą społeczną.
 
5.W roku 2014  największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu, których było 551. Przewyższyły zarejestrowanych sprzedawców , zarejestrowanych  w liczbie 497.
 
 6.W oparciu o wskaźniki szansy uzyskania pracy w najkorzystniejszej sytuacji były osoby z kwalifikacjami w następujących grupach zawodów: technicy sieci internetowych, kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani, pośrednicy pracy i zatrudnienia, operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku, strażacy, funkcjonariusze służby więziennej, robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt, operatorzy maszyn do prania, operatorzy maszyn do szycia, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych. pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food.
 
7. Należy brać pod uwagę, że powyższy monitoring nie oddaje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, gdyż nie wszystkie oferty są zgłaszane przez pracodawców i nie wszystkie osoby pozostające bez pracy rejestrują się w urzędzie.
 
 
DANE ŹRÓDŁOWE:
Aplikacja „Monitoring zawodów” (https://mz.praca.gov.pl)
 
 
        

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
___________________________________
 
 
 
 
MONITORING ZAWODÓW
DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W POWIECIE SZAMOTULSKIM
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________
 
Szamotuły, październik  2014 r.
SPIS TREŚCI:
 
 
 
 
 
WSTĘP                                                                       str. 3
 
 
ANLIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I
ZAWODÓW W POWIECIE SZAMOTULSKIM                str.5                                                                                                                                                        
ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW
W POWIECIE SZAMOTULSKIM                                   str. 9
 
 
ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH
I NADWYŻKOWYCH  + TABELE                                  str. 11
 
 
WNIOSKI                                                                    str.  15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSTĘP
 
Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do:
 • dostosowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych,
 • opracowywania przez samorządy lokalne strategii działania        w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia,
 • podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie,
 • usprawniania pośrednictwa pracy poprzez analizę aktualnych informacji zawartych w monitoringu.
 
         Zakłada się, że głównymi użytkownikami informacji zawartych w opracowaniu będą:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,
 • lokalne władze oświatowe i dyrekcje szkół,
 • Powiatowa Rada Zatrudnienia,
 • instytucje i organizacje zainteresowane współdziałaniem na lokalnym rynku pracy.
 
         Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy w I półroczu 2014 roku, uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach opracowano posługując się nazwami grup zawodów, zawodów        i specjalności zgodnymi z  obowiązującą Klasyfikacją Zawodów      i Specjalności.
 1. Podstawa opracowania
         Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi             w opracowaniu były sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy     w Szamotułach zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów i zawodów (załączniki nr 3 i 2 do sprawozdania MP i PS  – stan na 30.06.2014 r.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)
 
Stopa bezrobocia w powiecie szamotulskim na koniec miesiąca czerwca 2014 r. wynosiła 9,3%. Zmniejszyła się więc w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego o – 1,6 procent. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach wynosiła 3164 osoby, w tym 1807 kobiet.  Kobiety stanowiły 57,11 % ogółu osób bezrobotnych.
Analizując strukturę osób bezrobotnych można zauważyć, że przeważającą część  zarejestrowanych stanowili mieszkańcy wsi- było ich 1646.
Wiele osób, bo aż 2644 z ogółu  bezrobotnych to osoby będące      w szczególnej sytuacji na rynku pracy. I tak :
-  505 osób to bezrobotni do 25 roku życia,
-  1558 to osoby długotrwale bezrobotne,
-  841 bezrobotnych to osoby po 50 roku życia,
-  887 osób nie posiada kwalifikacji zawodowych,
-  571 bezrobotnych nie posiada doświadczenia zawodowego,
-  1900 osób nie posiada wykształcenia średniego,
-  330 bezrobotnych samotnie wychowuje co najmniej 1 dziecko do                                            18 roku życia,
 - 77osób nie podjęło zatrudnienia po odbyciu kary wolności,
 - 183 bezrobotnych to osoby niepełnosprawne.
 
Najliczniejszą grupę bezrobotnych tym razem tworzyli sprzedawcy - było to aż 413 osób, czyli 13,05 % ogółu zarejestrowanych           w urzędzie osób bezrobotnych., z  czego  379 osób stanowiły kobiety.
 
Równie dużą grupę wśród osób zarejestrowanych  stanowiły osoby nieposiadające  zawodu – 333 osoby, w tym 230 kobiet. Grupa ta stanowiła  10,52 % ogółu zarejestrowanych. Różnica między liczbą osób zaklasyfikowanych jako osoby bez zawodu a bez kwalifikacji wynika z zupełnie innych zasad kwalifikowania osób. Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych to osoba nieposiadająca kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania danej profesji. Zatem można być osobą, która   wykonywała zawód np. murarza, a jednocześnie być osobą, która nie ukończyła szkoły i jest bez kwalifikacji.
 
Kolejne dość liczne grupy osób bezrobotnych to na przykład :   pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 102 osoby (w tym 62 kobiety),  ślusarze – 81 osób, 80 pracowników prac dorywczych, 59 robotników budowlanych, 58 pozostałych pracowników obsługi biurowej, 56 murarzy, 55 kucharzy i tyle samo  sprzątaczek biurowych (z czego 54 osoby stanowiły kobiety), 53 robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, 45 monterów sprzętu gospodarstwa domowego i tyle samo robotników gospodarczych,  a także 41 stolarzy.
 
         Analizując napływ osób bezrobotnych w pierwszym półroczu 2014 r. można stwierdzić, że tradycyjnie największą grupę osób rejestrujących się w tym okresie  stanowili bezrobotni bez zawodu 268 osób, w tym 151 kobiet oraz 96 absolwentów.
Kolejną pod względem liczebności grupę osób napływających jako osoby bezrobotne  ponownie stanowili sprzedawcy – 256 osób,      w tym aż 226 kobiet. Ilość rejestrujących się sprzedawców spowodowana jest sporą rotacją w tej branży. Istotnym czynnikiem wpływającym na napływ osób bezrobotnych jest często zamykanie małych sklepików, które nie są dochodowe, a także zatrudnianie studentów zamiast wykwalifikowanych sprzedawców.
Liczną grupę napływową stanowili pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle -  94 osoby (z 52 osobowym udziałem kobiet). Liczebność tej grupy wynika zapewne z faktu, iż osoby te pracują w firmach, w których ludzie zatrudniani są przez agencje pracy, i w których jest często duża rotacja. W minionym półroczu zarejestrowało się także 59  pracowników prac dorywczych,  którzy najczęściej zatrudniani są także w ww sposób.
 W analizowanym okresie  zaobserwowano także znaczny napływ osób w zawodzie robotnik budowlany – 54 bezrobotnych (grupa bez udziału kobiet).  Dość dużą grupę- bo 53 osoby   stanowili monterzy sprzętu gospodarstwa domowego.  Znaczną, bo 52 osobową grupę wśród rejestrujących się osób tworzyli ślusarze. Pozostałe liczne grupy napływających do ewidencji osób stanowili: magazynierzy 46 osób, murarze- 38 osób, pozostali pracownicy obsługi biurowej 43 osoby oraz murarze w liczbie 38 bezrobotnych.
Łącznie ilość osób, które napłynęły do ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w I półroczu 2014r wyniosła 2327 osób, w tym 1118 kobiet i 251 absolwentów (z 164 osobowym udziałem kobiet). Najczęstszym powodem zwolnienia osób rejestrujących się było wypowiedzenie ze strony pracodawcy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW
(GRUP ZAWODÓW)
 
W pierwszym półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy   w Szamotułach wpłynęło 1906 oferty pracy, czyli o 234 mniej niż   w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 Największa ilość propozycji pracy - 333 skierowanych było do  monterów elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. Propozycje te dotyczyły głównie zatrudnienia  w agencjach pracy tymczasowej. 139 ofert pracy przeznaczonych było dla sprzedawców, a 123 dla kierowców samochodów ciężarowych.  Dość dużo, bo 90  propozycji pracy wpłynęło także dla pozostałych robotników przy pracach prostych w przemyśle. Popyt odnotowano także na pracowników prac dorywczych, dla których wpłynęły  72 propozycje pracy, a  dla rozbieraczy - wykrawaczy –  57 ofert. Pozyskano również 55 ofert pracy dla spawaczy metodą MAG i 45 stanowisk  dla magazynierów,   natomiast dla pracowników ochrony fizycznej bez licencji urząd otrzymał 37 ofert, a 35 dla techników prac biurowych.
 Do ślusarzy skierowane  były 33 oferty pracy. Na lokalnym rynku istnieje także zapotrzebowanie  na robotników placowych -  dla których wpłynęło  31 ofert. Po 30 propozycji przeznaczonych było dla monterów sprzętu gospodarstwa domowego i operatorów maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Natomiast 28 ofert otrzymano dla stolarzy i krawców.
W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku w wielu zawodach     w ogóle nie wpływały oferty pracy. Nie było propozycji zatrudnienia dla np.: inżynierów: technologii żywności, elektryka, mechanika-technologii mechanicznej, automatyki i robotyki, budownictwa.
 Brakowało również ofert  w takich zawodach jak: logistyk, towaroznawca, lekarz weterynarii, pedagog, specjalista bankowości, kosmetolog, fizjoterapeuta, adwokat, technika architekt, technik geodeta, technik budownictwa, dietetyk, technik mechanik, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych,  blacharz samochodowy, krojczy, operator skrawarek drewna, monter mebli, tokarz w drewnie itd.
W niektórych branżach natomiast ciągle brakuje dobrze wyszkolonych ludzi, dlatego  problemów z pracą nie powinni mieć: spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych, monterzy sprzętu elektrycznego, stolarze, ślusarze, magazynierzy. Do nich bowiem jest skierowanych wiele ofert.
 Pracodawcy składający oferty pracy w urzędzie często ubolewają nad brakiem chętnych do pracy fachowców. Z obserwacji Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że składane oferty pracy dla fachowców są często nisko opłacane. Najczęściej oferowane jest wynagrodzenie na poziomie najniższego krajowego, zaś wszelkie dodatkowe pieniądze za pracę wypłacane są drogą nieoficjalną.
 
 
ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH
I NADWYŻKOWYCH (WG GRUP ZAWODÓW)
 
Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy można określić zawody deficytowe (takie, na które występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) oraz zawody nadwyżkowe (takie, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie).
 
Od dłuższego czasu na lokalnym rynku pracy można zaobserwować nadwyżkę w takich grupach zawodowych jak technicy rolnictwa       i pokrewni, malarze i pokrewni, blacharze, mechanicy pojazdów samochodowych, technicy budownictwa, kierowcy samochodów osobowych, lakiernicy, architekci, fryzjerzy, kucharze, przedstawiciele handlowi, dekarze, analitycy finansowi, ekonomiści, kosmetyczki, technicy elektrycy, murarze i pokrewni, robotnicy budowy dróg i pokrewni. Do nadwyżkowych grup zawodowych należą także: księgowi, kelnerzy, tapicerzy, pomoce kuchenne, gospodarze budynków, kelnerzy, recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych), spedytorzy i pokrewni, sprzedawcy sklepowi i pokrewni, ekonomiści oraz stolarze meblowi i  pokrewni.
 Liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach  zdecydowanie przewyższa ilość ofert wpływających do PUP. Dlatego najczęściej oferty te bardzo szybko stają się nieaktualne
Do zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy zaliczyć można np. pracowników obsługi biurowej, magazynierów                i pokrewnych, pakowaczy, cieśli i stolarzy budowlanych, szklarzy, kierowników do spraw logistyki i pokrewnych, specjalistów do spraw ochrony i środowiska, pracowników pomocy społecznej         i pracy socjalnej.
Analizując zawody deficytowe wymienić należy: elektryków budowlanych i pokrewnych, pracowników wykonujących dorywcze prace proste, listonoszy i pokrewnych, ogrodników, kierowników do spraw produkcji przemysłowej, zaopatrzeniowców, pracowników do spraw rachunkowości, czyścicieli pojazdów, barmanów, kierowców samochodów ciężarowych, tynkarzy             i pokrewnych, robotników przygotowujących i wznoszących konstrukcje metalowe, monterów sprzętu elektrycznego.
Problemem w wielu przypadkach może być dojazd do pracodawcy, który nie zawsze jest możliwy środkami transportu publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI  DEFICYTU (NADWYKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU
 
Lp.
NAZWA ZAWODU
KOD ZAWODU
WSKAŹNIK
1
Specjalista do spraw organizacji usług gastr., hot.i tur.
242222
0,1429
2
Elektromechanik pojazdów samochodowych
741203
0.0714
3
Technik administracji
334306
0.0769
4
Ekonomista
263102
0.1000
5
Monter inst. centr. ogrzewania i ciepłej wody
712602
0.1250
6
Malarz budowlany
713102
0.2000
7
Kosmetyczka
522305
0.2500
8
Przedstawiciel handlowy
332203
0.2727
9
Technik handlowiec
753402
0.2727
10
Mechanik samochodów osobowych
723105
0.3077
11
Kierownik działu sprzedaży
122101
0.3333
12
Monter inst. went. I klimatyzacyjnych
712703
0.3333
13
Operator koparko-ładowarki
811105
0.3333
14
Fryzjer
514101
0.3636
15
Dekarz
712101
0.4000
16
Tokarz w metalu
722314
0.4286
17
Pielęgniarka
222101
0.5000
18
Technik budownictwa
311204
0.5000
19
Rejestratorka medyczna
422603
0.5000
20
Lakiernik
713201
0.5000
21
Murarz
711202
0.5263
22
Kierowca samochodu osobowego
832203
0.5385
23
Sprzedawca
522301
0.5430
24
 Monter sprzętu gospodarstwa domowego
821111
0.5660
25
Specjalista kontroli jakości
214106
0.6000
26
Specjalista do spraw marketingu i handlu
243106
0.6000
27
Ślusarz
722204
0.6346
28
Księgowy
331301
0.6923
29
Kucharz
512001
0.7742
30
Robotnik gospodarczy
513303
0.8438
 
 
 
 
                                                                                        
       
   
 
 
     
   
TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI  DEFICYTU(NADWYŹKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU
Lp.
NAZWA ZAWODU
KOD ZAWODU
WSKAŹNIK
1
Tapicer
753402
1.1111
2
Doradca klienta
524902
1.1667
3
Pracownik prac dorywczych
962201
1.2203
4
Operator maszyn do obróbki skrawaniem
722303
1.3333
5
Technik prac biurowych
411004
1.3462
6
Kierownik działu produkcji
132103
1.5000
7
Sekretarka
412001
1.8000
8
Ogrodnik
611303
2.0000
9
Elektromonter maszyn elektrycznych
741210
2.0000
10
Woźny
962906
2.0000
11
Monter/składacz okien
712501
2.0000
12
Blacharz
721301
2.0000
13
Zaopatrzeniowiec
332302
2.0000
14
Elektryk
741103
2.1000
15
Operator myjni
912202
3.0000
16
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
541307
3.7000
17
Barman
513202
4.6000
18
Opiekun osoby starszej
341202
5.0000
19
Asystent do spraw księgowości
431101
5.0000
20
Rozbieracz-wykrawacz
751104
5.7000
21
Kierowca samochodu ciężarowego
833202
6.1500
22
Operator wtryskarki
814208
7.0000
23
Pracownik centrum obsługi telefonicznej
422201
10.0000
24
Monter konstrukcji stalowych
721404
27.0000
25
Spawacz metodą MAG
721204
55.0000
 
 
 
 
 
 
WNIOSKI
 
1. Przeprowadzony monitoring zawodów deficytowych                    i nadwyżkowych obejmuje okres  pierwszego  półrocza 2014 roku. W stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. zaobserwowano  wyraźną tendencję spadkową wśród osób zarejestrowanych. Ilość bezrobotnych będących w ewidencji w PUP w Szamotułach dnia 30.06.2014 r. w stosunku do czerwca 2013 roku spadła  o 513 osób. Na koniec czerwca 2014 r. w ewidencji figurowały bowiem 3164 osoby (w tym 1807 kobiet) , a w analogicznym okresie roku 2013 było to 3677 osób ( w tym 2005 kobiet).
 
2.  Zmniejszeniu uległa   ilość ofert pracy. W ciągu I półrocza 2014 roku urząd otrzymał 1906 ofert pracy, a w analogicznym okresie 2013 roku było ich 2140. Różnica wynosi więc 234 oferty. Wynika to prawdopodobnie z mniejszego zapotrzebowania składanego do tutejszego urzędu przez agencje pracy tymczasowej zatrudniające dla firm Samsung i Amica. Agencje te mają świadomość, że liczba chętnych w okolicznym rejonie z uwagi na liczne, przeprowadzone już rekrutacje zmniejszyła się i muszą korzystać z chętnych do pracy w bardziej oddalonych miejscowościach.
 
 3.  Nadal poważnym problemem jest fakt, że bardzo duża grupa osób bezrobotnych nie jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy, mimo, iż deklaruje to przy rejestracji. Wiele osób pracuje nielegalnie, unikając przyjęcia oferty skierowanej przez PUP. Być może w rozwiązaniu problemu będzie pomocne, obowiązkowe po zmianie ustawy, ustalenie profilu pomocy dla każdego bezrobotnego i realizowanie działań zgodnych z profilem.
 
5. W minionym półroczu  największą grupę osób stanowili sprzedawcy (413) i  tych osób najwięcej napłynęło do ewidencji (268).
Grupą drugą pod względem wielkości byli bezrobotni bez zawodu
( 333) i stanowili również drugą co do wielkości grupa napływową (256).
 6. W oparciu o wskaźniki szansy uzyskania pracy                           w najkorzystniejszej sytuacji były osoby z kwalifikacjami               w następujących grupach zawodów: technicy sieci internetowych, kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani, monterzy instalacji klimatyzacyjnych                    i chłodniczych, pośrednicy pracy i zatrudnienia, funkcjonariusze służby więziennej, robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin             i hodowli zwierząt, operatorzy maszyn do prania, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani, pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food.
7. Należy brać pod uwagę, że powyższy monitoring nie stanowi pełnego obrazu lokalnego rynku pracy, gdyż nie wszystkie wolne miejsca pracy są zgłaszane przez pracodawców do urzędu i nie wszystkie osoby bezrobotne korzystają z prawa do rejestracji.
 
DANE ŹRÓDŁOWE:
Aplikacja „Monitoring zawodów” (https://mz.praca.gov.pl)
 
 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok

 • 04-04-2014

  

MONITORING ZAWODÓW

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

W POWIECIE SZAMOTULSKIM

W  2013 ROKU

 


______________________________

 

Szamotuły,  marzec  2013r

SPIS TREŚCI:

 WSTĘP                                                                                 str. 3

 

 

ANLIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I

ZAWODÓW W POWIECIE SZAMOTULSKIM             str.5                                                                                                                                                        

ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW

W POWIECIE SZAMOTULSKIM                                        str. 9

 

 

ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I NADWYŻKOWYCH + TABELE                                       str. 12

 

 

WNIOSKI                                                                             str.  16

 
WSTĘP

 

1.    Cel opracowania

 

Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do:

·       dostosowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,

·       określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych,

·       opracowywania przez samorządy lokalne strategii działania w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia,

·       podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie,

·       usprawniania pośrednictwa pracy poprzez analizę aktualnych informacji zawartych w monitoringu.

 

         Zakłada się, że głównymi użytkownikami informacji zawartych w opracowaniu będą:

·       Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,

·       lokalne władze oświatowe i dyrekcje szkół,

·       instytucje i organizacje zainteresowane współdziałaniem na lokalnym rynku pracy.

·       Powiatowa Rada Zatrudnienia

2.    Metodologia opracowania

 

         Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy w 2013 roku, uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach opracowano posługując się nazwami grup zawodów, zawodów i specjalności zgodnymi z  obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.

3.    Podstawa opracowania

         Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów i zawodów (załączniki nr 3 i 2 do sprawozdania MP i PS  – stan na 31.12.2013r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)

 

Stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim na koniec miesiąca grudnia 2013 r. wynosiła 10,2%. Wzrosła więc w stosunku do okresu analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,1 %. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach wynosiła 3481 osób, w tym 1928 kobiet.  Kobiety stanowiły 55,3 % ogółu osób bezrobotnych.

Analizując strukturę osób bezrobotnych można zauważyć, że ponownie większość spośród zarejestrowanych stanowili mieszkańcy wsi- było ich 1797 ( w tym 971 kobiet).

Przeważająca ilość, czyli 3167 z ogółu  bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Struktura tych osób przedstawia się następująco: :

-  643 osoby to bezrobotni do 25 roku życia,

-  1666 to osoby długotrwale bezrobotne,

-  870  bezrobotnych to osoby po 50 roku życia,

-  936 osób nie posiada kwalifikacji zawodowych,

-  645 bezrobotnych nie posiada doświadczenia zawodowego,

-  2096 osób nie posiada wykształcenia średniego,

 -  369 bezrobotnych samotnie wychowuje co najmniej 1 dziecko do                                               18 roku życia,

- 79 osób nie podjęło zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności,

- 148  bezrobotnych to osoby niepełnosprawne.

 Należy jednak zaznaczyć, że jedna zarejestrowana osoba może być osobą w szczególnej sytuacji na rynku pracy z kilku przyczyn.

 

         Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby nieposiadające  zawodu - 401 osób, w tym 259 kobiet.  Grupa  ta  stanowiła 11,51% ogółu zarejestrowanych w urzędzie osób bezrobotnych. Różnica między liczbą osób  bez zawodu a bez kwalifikacji wynika z zupełnie innych zasad kwalifikowania osób. Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych to osoba nieposiadająca kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Zatem można być osobą z wykonywanym zawodem np. murarz, a jednocześnie być osobą, która nie ukończyła szkoły i jest bez kwalifikacji.

Równie dużą grupę wśród osób zarejestrowanych tworzyli sprzedawcy- było to aż 428 osób, czyli 12,29 % ogółu zarejestrowanych, z  czego aż 388 osób stanowiły kobiety.

Kolejne dość liczne grupy osób bezrobotnych to: pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 104 osoby, ślusarze- 99 osób, 82 pracowników prac dorywczych, 69 robotników budowlanych, 68 robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, 60 sprzątaczek biurowych i tyle samo kucharzy, 52 murarzy i 52 robotników gospodarczych, po 51 stolarzy i krawców, 50 techników prac biurowych (z  czego 48 osób stanowiły kobiety), 49 pozostałych pracowników obsługi biurowej, 48 magazynierów, 47 pakowaczy i fryzjerów oraz 45 monterów sprzętu gospodarstwa domowego.

         Analizując napływ osób bezrobotnych w 2013 r. można stwierdzić, że największą grupę osób rejestrujących się stanowili bezrobotni bez zawodu 661 osób, w tym 374 kobiety oraz 194 absolwentów.

Kolejną pod względem liczebności grupę osób napływających jako osoby bezrobotne tradycyjnie już stanowili sprzedawcy – 564 osób, w tym 503 kobiety. Ilość rejestrujących się sprzedawców nieodmiennie wynika ze sporej rotacji w tej branży. W ostatnim okresie nadal bardzo często zamykane są małe sklepiki, ponieważ ich działalność przestaje być rentowna. Ponadto, jak pokazują  dane, jest to zawód mocno sfeminizowany, co powoduje częstą nieobecność wynikającą z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz zwolnień lekarskich z powodu ciąży. Trzecią pod względem liczebności grupę napływową stanowili pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle- 177 bezrobotnych, a kolejną pracownicy prac dorywczych  - 148 osób. Następna liczna grupa to ślusarze - 138 osób (z 6 osobowym udziałem kobiet ) oraz stolarze – 102 osoby. Duży udział w napływie do ewidencji stanowili monterzy sprzętu gospodarstwa domowego – 101 bezrobotnych (w tym 52  kobiety), a 88 osobową - więc także dużą grupą byli robotnicy budowlani. Kolejne co do wielkości 78 osobowe grupy  tworzyli  fryzjerzy i pozostali pracownicy obsługi biurowej. W następnej kolejności liczne grupy napływających do ewidencji  stanowili: technicy prac biurowych- 68 osób, kucharze - 66 osób, kucharze małej gastronomii i malarze- po 64 osoby, murarze- 59 osób, krawcy 58 osób, robotnicy gospodarczy- 54 osoby, mechanicy samochodów osobowych 49 osób, kierowcy samochodów ciężarowych i sprzątaczki biurowe – po 45 osób, tapicerzy 44 osoby.

 Łącznie ilość osób, które napłynęły do ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w 2013r wynosiła 5132 osób, w tym 2541 kobiet  i 618 absolwentów. Najczęstszym powodem zwolnienia osób rejestrujących się było wypowiedzenie ze strony pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW

(GRUP ZAWODÓW)

 

W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach wpłynęły 3453 oferty pracy, czyli o 785 więcej niż w roku poprzednim.

 

 Największa ilość propozycji pracy - 922 skierowana była  do pozostałych monterów gdzie indziej niesklasyfikowanych. Propozycje te dotyczyły głównie zatrudnienia  w  agencjach pracy tymczasowych zatrudniających dla  firm Amica i Samsung a 202 oferty otrzymaliśmy dla sprzedawców. 179 oferty skierowane były dla  monterów sprzętu gospodarstwa domowego. 163 oferty pracy przeznaczone były dla robotników gospodarczych, a 113 dla kierowców samochodów ciężarowych i dotyczyły głównie posiadaczy prawa jazdy kategorii C+E.  Niestety zarejestrowani kierowcy często nie posiadają aktualnych badań i uprawnień, które oprócz prawa jazdy są niezbędne do prowadzenia pojazdu.  Natomiast wiele osób podwyższających kwalifikacje w zakresie przeszkolenia na prawo jazdy kat. C lub E ma problemy ze zdaniem egzaminu.

 91 ofert otrzymano dla stolarzy,  a 88 dla pakowaczy.  Dla pracowników prac dorywczych pozyskano 82 oferty.  Dość dużo propozycji pracy wpłynęło także dla operatorów wtryskarki - było to  80 ofert, a 79 dla doradców klienta. Popyt odnotowano także na magazynierów  76 propozycji, oraz na monterów podzespołów i zespołów elektronicznych 70 propozycji. Urząd dysponował także 53 ofertami dla techników prac biurowych, a dla robotników budowlanych pozyskano   48 ofert pracy, natomiast dla techników prac biurowych 53  oferty.  Mechanicy pojazdów samochodowych mogli skorzystać z 46 wolnych miejsc pracy, a sprzątaczki biurowe z 38 miejsc.

 

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku w wielu zawodach w ogóle nie wpływały oferty pracy. I tak, nie było propozycji zatrudnienia dla np.: chemików, geografów, geologów, biologów, inżynierów: leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki, inżyniera elektryka - automatyka, architekta krajobrazu, położnej, fizjoterapeuty.  Brakowało również ofert  w takich zawodach jak: pedagog, archeolog, etnolog, socjolog,  psycholog, specjalista pracy socjalnej, technik architekt i budownictwa, technik weterynarii, technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik usług kosmetycznych,  lakiernik wyrobów drzewnych, monter- elektronik, operator ładowarki, robotnik magazynowy.

W niektórych branżach mamy jednak do czynienia z deficytem fachowców dotyczy to następujących zawodów: spawacz, kierowca, sprzedawca, magazynier, monter sprzętu artykułów gospodarstwa domowego i pokrewni - do nich bowiem jest skierowanych wiele ofert.

 Pracodawcy składając oferty pracy często ubolewają nad faktem, iż wiele zarejestrowanych osób nie jest zainteresowanych podjęciem pracy. Podczas rozmowy z  pracodawcą oświadczają, że zatrudnienia nie podejmą i proszą o odpowiednią adnotację w skierowaniu. Osoby bezrobotne często przychodzą pod wpływem alkoholu. Niejednokrotnie sytuacje takie zniechęcają pracodawców do składania ofert, nie przynoszą bowiem oczekiwanych rezultatów, a jedynie generują frustrację i niechęć do urzędu i jego klientów. Jednocześnie w niektórych przypadkach świadczy to wykonywaniu pracy nielegalnej.

Wiele osób, chcąc dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych wymogów rynku pracy, korzysta z różnych instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez urząd, jak np. szkolenia lub staże. Bezrobotni zdecydowani na rozpoczęcie własnej działalności często ubiegają się o  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawcy tworzący nowe miejsca pracy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I NADWYŻKOWYCH (WG GRUP ZAWODÓW)

 

Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy można określić zawody deficytowe (takie, na które występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) oraz zawody nadwyżkowe (takie, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie).

 

Od dłuższego czasu na lokalnym rynku pracy można zaobserwować nadwyżkę w takich zawodach jak logistyk, nauczyciel przedszkola, nauczyciel; nauczania początkowego, specjalista do spraw sprzedaży, technik mechanik, technik administracji, pozostali pracownicy obsługi biurowej.

 Do nadwyżkowych grup zawodowych należą także: fryzjer, sprzedawca, telemarketer, stolarz budowlany, brukarz, rolnik, księgowy, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, rozbieracz – wykrawacz, tapicer, kierowca samochodu osobowego, robotnik budowlany, mechanik samochodów ciężarowych, elektromonter (elektryk) zakładowy, cukiernik, pilarz, inżynier technologii drewna, blacharz samochodowy, krawiec, pomoc kuchenna, specjalista do spraw logistyki, recepcjonista, technik handlowiec, kasjer handlowy.

 

 

Liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach  zdecydowanie przewyższa ilość ofert wpływających do PUP. Dlatego najczęściej oferty te bardzo szybko stają się nieaktualne.

 Do zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy zaliczyć można np. głównego księgowego, lekarza weterynarii, specjalistę do spraw organizacji i rozwoju transportu, programistę aplikacji, technika elektryka, pośrednika pracy, opiekuna osoby starszej, asystenta do spraw księgowości, pracownika informacji turystycznej, sprzedawcę w branży spożywczej, ogrodnika, asystenta nauczyciela przedszkola, zbrojarza, malarza lakiernika wyrobów gotowych, introligatora.

Analizując zawody deficytowe wymienić należy: kierowników działu produkcji, kierowników działu sprzedaży, specjalistów kontroli jakości, geofizyków, pielęgniarki, specjalistów do spraw organizacji i rozwoju transportu, specjalistów do spraw kadr, redaktorów wydawniczych, spedytorów, pracowników centrum obsługi telefonicznej (pracowników call center), pozostałych kucharzy, robotników gospodarczych,  doradców klienta,  pracowników ochrony fizycznej bez licencji, cieśli, frezerów, operatorów automatycznej linii obróbki skrawaniem, frezerów , operatorów obrabiarek skrawających, elektryków, serwisantów sprzętu komputerowego, operatorów koparko – ładowarki, pozostałych operatorów maszyn do produkcji wyrobów sztucznych.

TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  30  ZAWODÓW NADWYZKOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI DEFICYTU (NADWYŻKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU

Lp.

NAZWA ZAWODU

KOD ZAWODU

WSKAŹNIK

1

Logistyk

214106

0,6667

2

Specjalista do spraw marketingu i handlu

243106

0.0769

3

Rolnik

613003

0.0833

4

Stolarz budowlany

711503

0.0833

5

Lakiernik

713201

0.1111

6

Technik mechanik

311504

0.1250

7

Technik informatyk

351203

0.1250

8

Kucharz małej gastronomii

512002

0.1406

9

Fryzjer

514101

0.1410

10

Dekarz

712101

0.1429

11

Technik administracji

334306

0.1515

12

Inżynier technologii drewna

214914

0.2000

13

Specjalista do spraw logistyki

242108

0.2500

14

Przedstawiciel handlowy

332203

0.2500

15

Nauczyciel języka angielskiego

233008

0.3333

16

Brukarz

711601

0.3333

17

Sprzedawca

522301

0.3582

18

Nauczyciel nauczania początkowego

234113

0.4000

19

Barman

513202

0.4545

20

Specjalista do spraw sprzedaży

243305

0.4667

21

Inżynier organizacji i planowania produkcji

214102

0.5000

22

Grafik komputerowy multimediów

216602

0.5000

23

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

242309

0.5000

24

Technik technologii drewna

311922

0.5000

25

Ogrodnik terenów zieleni

611306

0.5000

26

Telemarketer

524404

0.5333

27

Agent ubezpieczeniowy

332101

0.5714

28

Księgowy

331301

0.6897

29

Nauczyciel przedszkola

234201

0.7500

30

Stolarz budowlany

711503

0.9167

 

TABELA ZAWJĄCA RANKING 30 ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYFNOŚCI  DEFICYTU(NADWYKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO

KODU ZAWODU

Lp.

NAZWA ZAWODU

KOD ZAWODU

WSKAŹNIK

1

Kierownik działu sprzedaży

122102

1.1250

2

Kierownik działu produkcji

132103

1.5000

3

Specjalista kontroli jakości

214109

1.6000

4

Pielęgniarka

222101

1.1667

5

Specjalista do spraw kadr

242307

4.0000

6

Redaktor wydawniczy

264104

2.0000

7

Spedytor

333105

5.0000

8

Pracownik centrum obsługi telefonicznej

422201

6.0000

9

Robotnik gospodarczy

515303

3.0185

10

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

541307

2.0000

11

Cieśla

711501

3.0000

12

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

712612

2.5000

13

Spawacz metodą MAG

721204

35.0000

14

Frezer

722301

7.0000

15

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

722303

1.5000

16

Operator obrabiarek skrawających

722307

1.3333

17

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722308

1.5000

18

Elektryk

611306

2.0000

19

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

741103

2.0000

20

Elektromechanik

932910

1.5000

21

Serwisant sprzętu komputerowego

742117

2.0000

22

Pilarz

752305

2.0000

23

Operator koparko-ładowarki

811105

1.5000

24

Wulkanizator

814104

4.0000

25

Kierowca operator wózków jezdniowych

834401

1.9167

26

Kierowca samochodu ciężarowego

833203

2.5111

27

Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

821304

4.1176

28.

Monter maszyn elektrycznych

821204

5.0000

29.

Kierowca ciągnika siodłowego

833202

2.0000

30.

Krojczy

753202

2.0000

 

 

 

WNIOSKI

 

1. Przeprowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych obejmuje okres  2013 roku. W stosunku do roku 2012r zaobserwowano wyraźną tendencję spadkową osób zarejestrowanych. Ilość bezrobotnych będących w ewidencji w PUP w Szamotułach w stosunku do grudnia 2012 roku zmniejszyła się  o 434 osoby. Na koniec grudnia 2013r w ewidencji figurowało bowiem 3481 osób ( w tym 1928 kobiet ), a w analogicznym okresie roku 2012 było to 3915 osób ( w tym 2199 kobiet ).

 

2.  Zwiększeniu uległa  ilość ofert pracy. W ciągu 2013 roku urząd otrzymał 3453 oferty pracy, a w 2012 roku było ich 2668 . Różnica wynosi więc 785 ofert.

 

 3.   Nadal poważnym problemem jest fakt, że bardzo duża grupa osób bezrobotnych nie jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy, mimo iż deklarują to przy rejestracji. Tradycyjnie, część tej grupy stanowią osoby, które rejestrują się tylko w celu uzyskania składki zdrowotnej, inne osoby nie chcą podjąć pracy z uwagi na problemy zdrowotne. Utrudnieniem w podjęciu zatrudnienia jest brak żłobków na omawianym terenie, a więc niemożność zapewnienia opieki  dziećmi do lat 3 oraz dojazd do pracy (brak spójnej komunikacji). Niektórzy z zarejestrowanych nie godzą się na pracę w systemie zmianowym.

4. Poważnym problemem jest praca w tzw. szarej strefie. Pracodawcy zatrudniający pracowników nie chcą sformalizować umów z uwagi na wysokie koszty związane z zatrudnieniem.  Ponadto osoby te godzą sie często na nielegalną pracę, gdyż korzystają bardzo często ze wsparcia  instytucji zajmujących się pomocą społeczną.

 

5. W roku 2013  największą grupę bezrobotnych stanowili sprzedawcy - 428 i po raz pierwszy przewyższyli oni osoby bez zawodu, których było 401. Jeśli  jednak chodzi o napływ osób bezrobotnych to  tradycyjnie największą grupą pozostały osoby bez zawodu 661,  a sprzedawcy pozostali na drugim miejscu wśród grup napływowych  w liczbie 564.

 

6. W oparciu o wskaźniki szansy uzyskania pracy w najkorzystniejszej sytuacji były osoby z kwalifikacjami w następujących grupach zawodów: kierownicy do spraw logistyki i pokrewni, robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie, monterzy sprzętu elektrycznego, funkcjonariusze służby więziennej,  operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, pomoce domowe i sprzątaczki, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, czyściciele pojazdów, robotnicy pomocniczy przy hodowli zwierząt, monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani, kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi,  kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani, pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani.

 

7. Należy brać pod uwagę, że powyższy monitoring nie oddaje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, gdyż nie wszystkie oferty są zgłaszane przez pracodawców i nie wszystkie osoby pozostające bez pracy rejestrują się w urzędzie.

 

 

DANE ŹRÓDŁOWE:

Aplikacja „Monitoring zawodów” (https://mz.praca.gov.pl)

 

 

        

 • 04-04-2014
czytaj dalej

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM W I PÓŁROCZU 2013

 • 28-10-2013
 • Autor: Izabela Sroka


MONITORING ZAWODÓW

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

W POWIECIE SZAMOTULSKIM

W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

 

 

 Szamotuły, październik  2013 r.

 

 

SPIS TREŚCI:

 

WSTĘP                                                                                

 

 ANLIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I

ZAWODÓW W POWIECIE SZAMOTULSKIM                                             

 

ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE SZAMOTULSKIM                                     

 

ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH + TABELE        

 

WNIOSKI                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSTĘP

 

1.    Cel opracowania

 

Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do:

·       dostosowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,

·       określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych,

·       opracowywania przez samorządy lokalne strategii działania w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia,

·       podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie,

·       usprawniania pośrednictwa pracy poprzez analizę aktualnych informacji zawartych w monitoringu.

 

         Zakłada się, że głównymi użytkownikami informacji zawartych w opracowaniu będą:

·       Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,

·       lokalne władze oświatowe i dyrekcje szkół,

·       Powiatowa Rada Zatrudnienia,

·       instytucje i organizacje zainteresowane współdziałaniem na lokalnym rynku pracy.

2.    Metodologia opracowania

 

         Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy w I półroczu 2013 roku, uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach opracowano posługując się nazwami grup zawodów, zawodów i specjalności zgodnymi z  obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.

3.    Podstawa opracowania

         Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów i zawodów (załączniki nr 3 i 2 do sprawozdania MP i PS  – stan na 30.06.2013 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)

 

Stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim na koniec miesiąca czerwca 2013 r. wynosiła 11,7%. Zmniejszyła się więc w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego o - 0,5 procent. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach wynosiła 3804 osoby, w tym 2293 kobiety.  Kobiety stanowiły 55,02 % ogółu osób bezrobotnych.

Analizując strukturę osób bezrobotnych można zauważyć, że przeważającą część  zarejestrowanych stanowili mieszkańcy wsi- było ich 1903.

Nadal dużo, bo aż 3322 z ogółu  bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. I tak :

-  686 osób to bezrobotni do 25 roku życia,

-  1672 to osoby długotrwale bezrobotne,

-  904 bezrobotnych to osoby po 50 roku życia,

-  1009 osób nie posiada kwalifikacji zawodowych,

-  682 bezrobotnych nie posiada doświadczenia zawodowego,

-  2228 osób nie posiada wykształcenia średniego,

-  368 bezrobotnych samotnie wychowuje co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia,

 - 91 osób nie podjęło zatrudnienia po odbyciu kary wolności,

 -353 osoby, to kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka.

- 163 bezrobotnych to osoby niepełnosprawne.

 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych nadal stanowiły osoby nieposiadające  zawodu - 475 osób, w tym 289 kobiet. Grupa ta stanowiła  12,48 % ogółu zarejestrowanych w urzędzie osób bezrobotnych. Różnica między liczbą osób zaklasyfikowanych jako osoby bez zawodu a bez kwalifikacji wynika z zupełnie innych zasad kwalifikowania osób. Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych to osoba nieposiadająca kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania danej profesji. Zatem można być osobą, która   wykonywała zawód np. murarz, a jednocześnie być osobą, która nie ukończyła szkoły i jest bez kwalifikacji.

 

Równie dużą grupę wśród osób zarejestrowanych tworzyli sprzedawcy - było to aż 426 osób, czyli 11,1 % ogółu zarejestrowanych, z  czego  387 osób stanowiły kobiety.

 

Kolejne dość liczne grupy osób bezrobotnych to na przykład :   pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 106 osób (w tym 54 kobiety), ślusarze – 102 osoby bezrobotne, kucharze – 80 osób, 82 pracowników prac dorywczych, 76 robotników budowlanych, 71 robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, 65 sprzątaczek biurowych (z czego 64 osoby stanowiły kobiety), 61 robotników gospodarczych i  murarzy, 57 pakowaczy, techników prac biurowych 57 ( z czego 53 osoby stanowiły kobiety) , 47 stolarzy, 45 malarzy - tapeciarzy, 44 fryzjerów, 43 techników rolników, 42 pozostałych pracowników obsługi biurowej oraz 41 monterów sprzętu artykułów gospodarstwa domowego.

 

         Analizując napływ osób bezrobotnych w pierwszym półroczu 2013 r. można stwierdzić, że tradycyjnie największą grupę osób rejestrujących się w tym okresie  stanowili bezrobotni bez zawodu 320 osób, w tym 171 kobiet oraz 102 absolwentów.

Kolejną pod względem liczebności grupę osób napływających jako osoby bezrobotne  ponownie stanowili sprzedawcy – 259 osób, w tym aż 228 kobiet. Ilość rejestrujących się sprzedawców spowodowana jest sporą rotacją w tej branży. Istotnym czynnikiem wpływającym na napływ osób bezrobotnych w zawodzie sprzedawcy jest dość duża ilość ofert pracy w tym zawodzie, co zwiększa możliwości zmiany pracy. Liczną grupę napływową stanowili pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 92 osoby (z 45 osobowym udziałem kobiet ). Liczebność tej grupy wynika zapewne z faktu, iż osoby te pracują w firmach, w których ludzie zatrudniani są przez agencje pracy, w których maksymalny okres pracy wynosi 18 miesięcy. W minionym półroczu zarejestrowało się także 84  pracowników prac dorywczych,  którzy najczęściej zatrudniani są także w ww sposób.

 W analizowanym okresie  zaobserwowano także znaczny napływ osób w zawodzie ślusarz – 74 bezrobotnych (w tym 4  kobiety).  Dość dużą ilość - bo 54 osoby   stanowili robotnicy budowlani.  Znaczną, bo 48 osobową grupę wśród rejestrujących się osób ( ale mniejszą o 32 bezrobotnych w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego) –  tworzyli monterzy sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostałe liczne grupy napływających do ewidencji osób stanowili: stolarze- 47 osób, pozostali pracownicy obsługi biurowej 40 osób, magazynierzy- 36 osób, kucharze- 35 osób, oraz 34 techników pracy biurowej, fryzjerów i malarzy-tapeciarzy.

Łącznie ilość osób, które napłynęły do ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w I półroczu 2013r wynosiła 2542 osoby, w tym 1193 kobiety i 276 absolwentów (z 163 osobowym udziałem kobiet). Najczęstszym powodem zwolnienia osób rejestrujących się było wypowiedzenie ze strony pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW

(GRUP ZAWODÓW)

 

W pierwszym półroczu 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach wpłynęło 2140 oferty pracy, czyli o 794 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

 Największa ilość propozycji pracy - 902 skierowane były do pozostałych monterów gdzie indziej niesklasyfikowanych. Propozycje te dotyczyły głównie zatrudnienia  przy  pracach produkcyjnych. Ich oferentem były przede wszystkim agencje pracy tymczasowej. 133 oferty pracy przeznaczone były dla sprzedawców, a 99 dla robotników gospodarczych.  Dość dużo, bo 73  propozycje pracy wpłynęły także dla doradców klienta. Popyt odnotowano także na operatorów wtryskarki, dla których wpłynęło  68 propozycji, a  dla magazynierów –  57 ofert. Pozyskano 51   ofert pracy dla kierowców samochodów ciężarowych ,  dla techników prac biurowych  44, natomiast dla spawaczy metodą MIG urząd otrzymał 36 ofert i 35 propozycji dla robotników budowlanych.

 Do tapicerów skierowane  były 24 oferty pracy. Na lokalnym rynku istnieje także zapotrzebowanie  na pracowników prac dorywczych -  dla których wpłynęło  20 ofert. Tyle samo propozycji przeznaczonych było dla sprzątaczek biurowych. Natomiast po 19 ofert otrzymano dla pracowników przygotowujących posiłki typu fast food i szwaczek.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku w wielu zawodach w ogóle nie wpływały oferty pracy. Nie było propozycji zatrudnienia dla np.: inżynierów: rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki oraz  inżyniera środowiska  i budownictwa.

 Brakowało również ofert  w takich zawodach jak: chemik, matematyk, biolog, biotechnolog, geograf, architekt, położna, bibliotekoznawca, archiwista, ekonomista, archeolog, socjolog, historyk, technik analityk, geodeta i architekt, technik budownictwa, bibliotekarz, fizjoterapeuta, pedagog, opiekunka środowiskowa, pracownik socjalny, technik informatyk, hydraulik, lakiernik, malarz – tapeciarz, drukarz, monter elektronik, salowa, meliorant, robotnik magazynowy itd .

W niektórych branżach natomiast ciągle brakuje dobrze wyszkolonych ludzi, dlatego  problemów z pracą nie powinni mieć: spawacze, kierowcy, elektrycy, stolarze, ślusarze, magazynierzy. Do nich bowiem jest skierowanych wiele ofert.

 Pracodawcy składający oferty pracy w urzędzie często ubolewają nad brakiem fachowców i brakiem chęci do pracy. Z obserwacji Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że składane oferty pracy dla fachowców są jednak nisko opłacane.

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I NADWYŻKOWYCH (WG GRUP ZAWODÓW)

 

Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy można określić zawody deficytowe (takie, na które występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) oraz zawody nadwyżkowe (takie, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie).

 

Od dłuższego czasu na lokalnym rynku pracy można zaobserwować nadwyżkę w takich zawodach jak pielęgniarka, specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw marketingu i handlu, specjalista do spraw sprzedaży, technik mechanik, księgowy. Do nadwyżkowych grup zawodowych należą także: sprzedawcy, rolnicy, murarze, malarze budowlani, blacharze samochodowi, rozbieracze-wykrawacze, krawcy, kierowcy operatorzy wózków jezdniowych, pracownicy prac dorywczych.

 Liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach  zdecydowanie przewyższa ilość ofert wpływających do PUP. Dlatego najczęściej oferty te bardzo szybko stają się nieaktualne. Problemem może być jednakże położenie zakładów pracy poszukujących pracowników w ww zawodach, gdyż nie zawsze jest możliwy dojazd do pracodawcy. Nadwyżkę można też zaobserwować w zawodach: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik budowlany, pakowacz, kierowca ciągnika rolniczego, technik mechanik.

Do zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy zaliczyć można np. nauczyciela nauczania początkowego, specjalistę do spraw rekrutacji pracowników, pośrednika pracy, opiekuna osoby starszej, telemarketera, drwala, cieślę, montera konstrukcji stalowych, serwisanta sprzętu komputerowego, wulkanizatora, kierowcę ciągnika siodłowego.

 

Analizując zawody deficytowe wymienić należy: logistyków, specjalistów kontroli jakości, specjalistów do spraw kadr, spedytorów, techników prac biurowych, barman, doradca klienta, robotnik gospodarczy, ogrodnik terenów zieleni, elektrycy, szwaczki, tapicerzy, operatorzy wtryskarki, operatorzy koparko-ładowarki, pozostali operatorzy maszyn do produkcji z wyrobów sztucznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI  DEFICYTU (NADWYKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU

 

 

Lp.

NAZWA ZAWODU

KOD ZAWODU

WSKAŹNIK

1

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

932911

0.0357

2

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

541390

0.0833

3

Specjalista do spraw marketingu i handlu

243106

0.0909

4

Lakiernik samochodowy

713203

0.1000

5

Lakiernik samochodowy

713203

0.1000

6

Elektromonter (elektryk) zakładowy

741207

0.1429

7

Recepcjonista

422602

0.1667

8

Fryzjer

514101

0.1765

9

Mechanik samochodów ciężarowych

723104

0.2000

10

Pracownik prac dorywczych

962201

0.2381

11

Malarz budowlany

713102

0.2500

12

Cukiernik

751201

0.2941

13

Krawiec

753105

0.3000

14

Inżynier technologii drewna

214914

0.3333

15

Sekretarka

412001

0.3333

16

Rolnik

613003

0.3333

17

Stolarz

752205

0.3404

18

Specjalista do spraw sprzedaży

243305

0.4000

19

Pakowacz

932101

0.4737

20

Kierownik budowy

132301

0.5000

21

Grafik komputerowy multimediów

216602

0.5000

22

Specjalista do spraw logistyki

242108

0.5000

23

Technik elektryk

311303

0.5000

24

Kierowca operator wózków jezdniowych

834401

0.5000

25

Księgowy

331301

0.5333

26

Kierowca ciągnika rolniczego

834101

0.5714

27

Sprzedawca w stacji paliw

524502

0.6667

28

Brukarz

711601

0.6667

29

Pielęgniarka

222101

0.7500

30

Pomoc  kuchenna

941201

0.8889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI  DEFICYTU(NADWYŹKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU

 

Lp.

NAZWA ZAWODU

KOD ZAWODU

WSKAŹNIK

1

Piekarz

243305

1.2857

2

Kasjer handlowy

523002

1.1429

3

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

712604

1.1667

4

Technik prac biurowych

411004

1.2941

5

Logistyk

214106

1.3333

6

Tapicer

753402

1.3333

7

Szwaczka

753303

1.3571

8

Kosmetyczka

514202

1.5000

9

Barman

513202

1.5000

10

Elektryk

741103

1.5714

11

Portier

541307

1.6667

12

Rzeźnik-wędliniarz

751105

1.6667

13

Kierowca samochodu ciężarowego

833203

1.7586

14

Redaktor wydawniczy

264104

2.0000

15

Spedytor

333105

2.0000

16

Asystent do spraw księgowości

431101

2.0000

17

Pozostali kucharze

512090

2.0000

18

Ogrodnik terenów zieleni

611306

2.0000

19

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

722303

2.0000

20

Pomocnik piekarza

932910

2.0000

21

Specjalista do spraw kadr

242307

3.0000

22

Specjalista kontroli jakości

214109

3.5000

23

Robotnik gospodarczy

515303

3.8077

24

Malarz lakiernik wyrobów metalowych

713207

4.0000

25

Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym

921403

4.0000

26

Doradca klienta

524902

14.6000

27

Operator wtryskarki

814208

68.0000


 

 

 

WNIOSKI

 

1. Przeprowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych obejmuje okres  pierwszego  półrocza 2013 roku. W stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. zaobserwowano niewielką tendencję spadkową wśród osób zarejestrowanych. Ilość bezrobotnych będących w ewidencji w PUP w Szamotułach dnia 30.06.2013 r. w stosunku do czerwca 2012 roku spadła  o 92 osoby. Na koniec czerwca 2013 r. w ewidencji figurowały bowiem 3804 osoby (w tym 2293 kobiety) , a w analogicznym okresie roku 2012 było to 3896 osób ( w tym 2278 kobiet).

 

2.  Zwiększeniu uległa   ilość ofert pracy. W ciągu I półrocza 2013 roku urząd otrzymał 2140 ofert pracy, a w analogicznym okresie 2012 roku było ich 1346. Różnica wynosi więc 794 ofert. Wpłynęły na to liczne propozycje pracy pozyskane z różnych agencji pracy w dużej mierze zatrudniających do spółek Amica i Samsung.

 

 3.  Nadal poważnym problemem jest fakt, że bardzo duża grupa osób bezrobotnych nie jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy, mimo, iż deklarują to przy rejestracji. Nadal też  wiele osób pracuje nielegalnie, unikając przyjęcia oferty skierowanej przez PUP.

 

5. W dalszym ciągu największą grupę osób stanowią bezrobotni bez zawodu ( 475) i tych osób najwięcej napływa do ewidencji (320).

 Kolejną co do wielkości grupą bezrobotnych są sprzedawcy (426) i są również drugą co do wielkości grupą napływową (259).

 

6. W oparciu o wskaźniki szansy uzyskania pracy w najkorzystniejszej sytuacji były osoby z kwalifikacjami w następujących grupach zawodów: funkcjonariusze służby więziennej, robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie, czyściciele pojazdów, pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani, lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, kierownicy do spraw logistyki i pokrewni, kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani, opiekunowie dziecięcy, asystenci nauczycieli.

 7. Należy brać pod uwagę, że powyższy monitoring nie stanowi pełnego obrazu lokalnego rynku pracy, gdyż nie wszystkie wolne miejsca pracy są zgłaszane przez pracodawców do urzędu i nie wszystkie osoby bezrobotne korzystają z prawa do rejestracji.

 

DANE ŹRÓDŁOWE:

Aplikacja „Monitoring zawodów” (https://mz.praca.gov.pl)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM II część raportu dt. absolwentów z 2012 roku

 • 07-08-2013
 • Autor: Izabela Sroka

 

MONITORING ZAWODÓW

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

W POWIECIE SZAMOTULSKIM

II część raportu dotycząca absolwentów z 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    danych o uczniach z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN,

 -   danych ze  sprawozdania MPiPS (stan na 31.12.2012r),

 -   danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Szamotuły, lipiec 2013

 

 

 

 

 

 

Dane statystyczne przedstawiające sytuację absolwentów.

 

 

Absolwenci,

którzy ukończyli szkoły na terenie powiatu w roku 2012r.

Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP ze szkół z terenu powiatu w ciągu 2012r.

Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP ze szkół z terenu powiatu na dzień

31.12.2012r.

Przewidywani absolwenci ze szkół z terenu powiatu w roku 2013r

Wykształcenie

policealne,

średnie

zawodowe

 

336

 

100

 

51

 

350

Wykształcenie

średnie

ogólnokształcące

 

338

 

71

 

 

36

 

606

Wykształcenie zasadnicze

zawodowe

 

 

281

 

 

 

118

 

 

82

 

 

 

269

 

 

SUMA

 

 

955

 

 

289

 

 

169

 

 

1225

 

 

 

 

            Z danych zawartych w  tabeli wynika, że szkoły na terenie powiatu szamotulskiego ukończyło w 2012 roku 955 absolwentów. W ciągu całego roku 2012 zarejestrowało się 425 absolwentów, z czego ze szkół z terenu powiatu 289 osób, które stanowiły 68 % .

Natomiast na koniec 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem MPiPS w ewidencji pozostało 251 osób ( w tym140 kobiet)- z których:

-    45 osób stanowili absolwenci szkół wyższych ( do 27 roku życia) - w tym 32 kobiety,

-   osoby ze szkół z terenu powiatu to 169 bezrobotnych  ( tj. 67,3%),

-  z pozostałych szkół  37 osób .

 

 Przewidywana liczba absolwentów, którzy kończyli szkoły z terenu powiatu w roku 2013r. to 1225 osób. Nowymi zawodami, które pojawiły się w roku 2013 są: technik ochrony środowiska (24 osoby),  technik prac biurowych (22 osoby),  dekarz (1 osoba),  mechanik- monter maszyn i urządzeń (2 osoby), drukarz (1 osoba), monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (1 osoba), operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych (2 osoby).

Do zawodów z roku 2012 , których nie będzie wśród osób kończących szkołę w 2013 roku należą:  technik technologii żywności (11 osób),  kamieniarz (1 osoba), posadzkarz (2 osoby), monter elektronik (1 osoba) i   rzeźnik- wędliniarz (1 osoba).

 

 Wśród  absolwentów szkół powiatowych( prowadzonych przez powiat) rejestrujących się w ciągu roku 2012  przeważali:

- w zakresie szkół zawodowych

-  sprzedawcy  31 osób

-  fryzjerzy  12 osób,

-  mechanicy samochodowi  12 osób,

- ślusarze 10 osób,

- elektrycy 8 osób,

- w zakresie szkół średnich i policealnych:

  -  technicy ekonomiści w liczbie 25 osób,

  -  technicy handlowi- 16 osób

  -  technicy logistycy -15 osób

  -  technicy architektury krajobrazu 12 osób.

    Dla porównania, na koniec grudnia 2012 liczby absolwentów szkół powiatu szamotulskiego przedstawiały się następująco: 

-   sprzedawcy  25 osób,

-   fryzjerzy  9 osób,

-  mechanicy samochodowi 7 osób,

-  ślusarze 6 osób,

-  elektrycy 5 osób

-  technicy ekonomiści   11 osób,

 - technicy handlowcy  11 osób,

 -  technicy logistycy 7 osób

- technicy architektury krajobrazu  6 osób.

Liczba osób zarejestrowanych wyraźnie uległa zmniejszeniu. Powody wyrejestrowania są różne: znalezienie pracy, rozpoczęcie nauki w systemie dziennym, otwarcie własnej działalności gospodarczej, odmowa podjęcia pracy czy niestawienie się na wyznaczoną wizytę.

 

Na koniec grudnia 2012r wśród zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów ze szkół powiatu szamotulskiego najmniejszą grupę wśród zarejestrowanych stanowili uczniowie szkół średnich ogólnokształcących ( było to 36 osób).

 

 

 

Analizując sytuację  dotyczącą absolwentów nasuwają się następujące wnioski :

-   wielu absolwentów pozostaje bardzo aktywnych na rynku pracy : szukają prac dorywczych, podejmują naukę, korzystają ze staży,

- podobnie jak w roku ubiegłym obserwujemy, że absolwenci z wykształceniem średnim i wyższym nie mają deficytów w zakresie poruszania się po rynku pracy: korzystają z internetu, przygotowują dobrze napisane dokumenty aplikacyjne,

- odwrotną sytuację można zauważyć wśród osób z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym- wiele osób ma problem z napisaniem c.v. i listu motywacyjnego oraz szukaniem pracy przy pomocy internetu,

-   wiele osób kończących studia wybiera  kierunki humanistyczne i choć często są to zawody zgodne z zainteresowaniami, to dla tych absolwentów brakuje propozycji zatrudnienia, gdyż ich liczba przewyższa ilość propozycji pracy,

-   w dalszym ciągu  niewielka ilość osób kończy kierunki techniczne, mimo, że gwarantują szybkie podjecie  zatrudnienia,

-  nadal wśród absolwentów  pojawia się problem ze zdaniem egzaminu zawodowego, który  dotyczy osób kończących szkoły zawodowe i  średnie.  Osoby te są  w trudnej sytuacji,  ponieważ nie mają prawa do wykonywania zawodu. Z obserwacji pracowników PUP wynika, że tylko ok. 50% absolwentów zdaje egzamin zawodowy.

Problem niepodchodzenia i niezdawalności  egzaminów zawodowych jest monitorowany zarówno przez pedagogów, jak i doradców zawodowych PUP. Edukacja w tym zakresie, uświadomienie znaczenia uprawnień zawodowych w późniejszym życiu zawodowym jest wyzwaniem dla osób zajmujących się edukacją, jak i przedstawicieli Publicznych służb zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy aktywizował absolwentów następującymi metodami : kierowanie na staże  oraz kursy indywidualne, propozycje ofert pracy, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Osoby mające problemy z poruszaniem się na rynku pracy kierowano na zajęcia aktywizacyjne, a absolwenci zarejestrowani w ewidencji ponad pół roku oraz chcący otworzyć działalność lub skorzystać ze szkolenia byli obejmowani Indywidualnymi Planami Działania. I tak w sumie przygotowano 31 Indywidualnych Planów Działania i przeprowadzono 75 zajęć aktywizacyjnych.

W roku 2012 PUP  dysponował   środkami na aktywizację zawodową, jednak tylko część beneficjentów mogła skorzystać z oferowanych form wsparcia. I tak staże odbyło 61 absolwentów, natomiast 2 osoby otrzymały środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej,  8 bezrobotnych wzięło udział w szkoleniach. Łącznie ze szkół z terenu powiatu zaktywizowano 177 osób.

Wiele osób  dzięki własnym staraniom znalazło pracę, część osób została  zatrudniona  po odbytych stażach. W wyniku aktywności absolwentów oraz  działań aktywizujących PUP na koniec roku 2012 w ewidencji pozostało  251 absolwentów ogółem, z czego ze szkół z terenu powiatu - 169 osób.

 

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM W 2012 ROKU

 • 28-03-2013
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 

 

 

WSTĘP                                                                                 str. 3

 

 

ANLIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I

ZAWODÓW W POWIECIE SZAMOTULSKIM                str.5                                                                                                                                                        

ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW

W POWIECIE SZAMOTULSKIM                                         str. 9

 

 

ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I NADWYŻKOWYCH  + TABELE                                       str. 12

 

 

WNIOSKI                                                                              str.  16

 

 

      
  

 WSTĘP

 

1.    Cel opracowania

 

Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do:

·       dostosowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,

·       określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych,

·       opracowywania przez samorządy lokalne strategii działania w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia,

·       podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie,

·       usprawniania pośrednictwa pracy poprzez analizę aktualnych informacji zawartych w monitoringu.

 

         Zakłada się, że głównymi użytkownikami informacji zawartych w opracowaniu będą:

·       Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,

·       lokalne władze oświatowe i dyrekcje szkół,

·       instytucje i organizacje zainteresowane współdziałaniem na lokalnym rynku pracy.

·       Powiatowa Rada Zatrudnienia

2.    Metodologia opracowania

 

         Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy w 2012 roku, uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach opracowano posługując się nazwami grup zawodów, zawodów i specjalności zgodnymi z  obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.

3.    Podstawa opracowania

         Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów i zawodów (załączniki nr 3 i 2 do sprawozdania MP i PS  – stan na 31.12.2012r)

   
ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG STRUKTURY I ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)

 

Stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim na koniec miesiąca grudnia 2012 r. wynosiła 11,6%. Wzrosła więc w stosunku do okresu analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,9 %. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach wynosiła 3915 osób, w tym 2199 kobiet.  Kobiety stanowiły 56,16 % ogółu osób bezrobotnych.

Analizując strukturę osób bezrobotnych można zauważyć, że przeważającą część  zarejestrowanych stanowili mieszkańcy wsi- było ich 2007 ( w tym 1121 kobiet).

Przeważająca ilość, czyli 3553 z ogółu  bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Struktura tych osób przedstawia się następująco: :

-  833 osób to bezrobotni do 25 roku życia,

-  1712 to osoby długotrwale bezrobotne,

-  913  bezrobotnych to osoby po 50 roku życia,

-  1107 osób nie posiada kwalifikacji zawodowych,

-  778 bezrobotnych nie posiada doświadczenia zawodowego,

-  2429 osób nie posiada wykształcenia średniego,

 -  366 bezrobotnych samotnie wychowuje co najmniej 1 dziecko do                                               18 roku życia,

- 780 osób nie podjęło zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności,

- 177  bezrobotnych to osoby niepełnosprawne.

 Należy jednak zaznaczyć, że jedna zarejestrowana osoba może być osobą w szczególnej sytuacji na rynku pracy z kilku przyczyn.

 

         Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby nieposiadające  zawodu - 518 osób, w tym 342 kobiety.  Grupa  ta  stanowiła 13,23% ogółu zarejestrowanych w urzędzie osób bezrobotnych. Różnica między liczbą osób  bez zawodu a bez kwalifikacji wynika z zupełnie innych zasad kwalifikowania osób. Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych to osoba nieposiadająca kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Zatem można być osobą z wykonywanym zawodem np. murarz, a jednocześnie być osobą, która nie ukończyła szkoły i jest bez kwalifikacji.

Równie dużą grupę wśród osób zarejestrowanych tworzyli sprzedawcy- było to aż 481 osób, czyli 12,28 % ogółu zarejestrowanych, z  czego aż 444 osoby stanowiły kobiety.

Kolejne dość liczne grupy osób bezrobotnych to: ślusarze- 103 osoby , pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 83 osoby i tyle samo, bo 83 pracowników prac dorywczych, kucharze – 72 osoby, 76 robotników budowlanych, 73 robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, 70 techników prac biurowych (z  czego 65 osób stanowiły kobiety),  69 murarzy oraz 69 pakowaczy, 66 robotników gospodarczych, 61 sprzątaczek biurowych, 58 stolarzy, 57 krawców (z liczbą kobiet 56), 53 magazynierów, 45 fryzjerów (w tym 44 kobiety), 38 techników rolników, 37 pozostałych pracowników obsługi biurowej, 35 monterów sprzętu gospodarstwa domowego i 33 ekonomistów.

         Analizując napływ osób bezrobotnych w 2012 r. można stwierdzić, że największą grupę osób rejestrujących się stanowili bezrobotni bez zawodu 826 osób, w tym 488 kobiet oraz 252 absolwentów.

Kolejną pod względem liczebności grupę osób napływających jako osoby bezrobotne tradycyjnie już stanowili sprzedawcy – 617 osób, w tym 549 kobiet. Ilość rejestrujących się sprzedawców nadal wynika ze sporej rotacji w tej branży. W ostatnim okresie często zamykane są małe sklepiki, ponieważ ich działalność przestaje być rentowna. Ponadto, jak pokazują  dane, jest to zawód mocno sfeminizowany, co powoduje częstą nieobecność wynikającą z  urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz zwolnień lekarskich z powodu ciąży. Liczną grupę napływową stanowili pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 148 osób (z 74 osobowym udziałem kobiet ) oraz monterzy sprzętu artykułów gospodarstwa domowego – 103 osoby. Liczebność tej grupy, a także jej zmienność wynika z obecności na terenie powiatu szamotulskiego dwóch ważnych pracodawców : Samsunga i Amici, którzy przy obsadzaniu stanowisk produkcyjnych korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Wahania ilościowe w tej kategorii bezrobotnych związane są więc z natężeniem produkcyjnym w wymienionych firmach.

 Kolejną liczną grupę napływającą do ewidencji stanowili ślusarze – 136 bezrobotnych (w tym 3  kobiety).  Dość dużą ilość - bo 134 osoby   stanowili pracownicy prac dorywczych. Dużą 103 osobową grupę napływową tworzyli monterzy sprzętu artykułów gospodarstwa domowego. Znaczną grupę wśród rejestrujących się osób –  bo 101 osobową tworzyli robotnicy budowlani. Pozostałe liczne grupy napływających do ewidencji osób stanowili: stolarze- 99 osób, magazynierzy 94 osoby, robotnicy w przemyśle przetwórczym- 81 osób, technicy prac biurowych 79 osób, murarze- 74 osoby, kucharze 66 osób i tyle samo, bo 66 robotników gospodarczych, 65- kucharzy małej gastronomii, 61 fryzjerów, 48 mechaników samochodów osobowych .

Łącznie ilość osób, które napłynęły do ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w 2012r wynosiła 5601 osób, w tym 2854 kobiet  i 696 absolwentów. Najczęstszym powodem zwolnienia osób rejestrujących się było wypowiedzenie ze strony pracodawcy.

 

    ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW

(GRUP ZAWODÓW)

 

W 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach wpłynęło 2668 ofert pracy.

 

 Największa ilość propozycji pracy - 351 skierowana była  do monterów sprzętu gospodarstwa domowego, a 329 ofert otrzymaliśmy dla pozostałych robotników przy pracach prostych w przemyśle. Propozycje te dotyczyły głównie zatrudnienia  w firmach Amica i Samsung oraz agencjach pracy tymczasowych zatrudniających dla tych firm. 174 oferty skierowane były dla sprzedawców. 156 ofert pracy przeznaczonych było dla kierowców samochodów ciężarowych i dotyczyło głównie posiadaczy prawa jazdy kategorii C+E.  Niestety zarejestrowani kierowcy często nie posiadają aktualnych badań i uprawnień, które oprócz prawa jazdy są niezbędne do prowadzenia pojazdu. 137 ofert otrzymano dla robotników budowlanych,  a 83 dla pracowników ochrony fizycznej bez licencji.  Dość dużo propozycji pracy wpłynęło także dla pozostałych spawaczy i pokrewnych, było to  67 ofert. Propozycje te dotyczyły najczęściej spawaczy posiadających jednocześnie kilka uprawnień- głównie MIG i MAG. Popyt odnotowano także na techników prac biurowych, dla których wpłynęło  59 propozycji, oraz  magazynierów 52 propozycje. Urząd dysponował także 48 ofertami dla pracowników prac dorywczych. Dla robotników gospodarczych i monterów elektroników- układów elektronicznych automatyki przemysłowej pozyskano  po 41 ofert pracy, natomiast dla pomocy kuchennych i robotników placowych po 40  ofert. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku w wielu zawodach w ogóle nie wpływały oferty pracy. I tak, nie było propozycji zatrudnienia dla np.: inżynierów: rybactwa, leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki, budownictwa, gospodarki przestrzennej oraz  technologii drewna i żywności.  Brakowało również ofert  w takich zawodach jak: pedagog, socjolog, politolog, specjalista polityki społecznej, psycholog, specjalista pracy socjalnej, technik elektryk i elektronik, technik analityki medycznej, technik weterynarii, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, florysta,  fotograf,  technik teleinformatyk, kasjer bankowy i walutowy, strażak, stolarz meblowy i stolarz galanterii drzewnej itd.

W niektórych branżach mamy do czynienia z deficytem fachowców w następujących zawodach: spawacz, kierowca, sprzedawca, magazynier, do nich bowiem jest skierowanych wiele ofert.

 Pracodawcy składając oferty pracy często ubolewają nad faktem, iż wiele zarejestrowanych osób nie jest zainteresowanych podjęciem pracy. Przychodząc ze skierowaniem do pracodawcy oświadczają, że zatrudnienia nie podejmą i proszą o odpowiednią adnotację. Niejednokrotnie sytuacje takie zniechęcają pracodawców do składania ofert, nie przynoszą bowiem oczekiwanych rezultatów, a jedynie generują frustrację i niechęć do urzędu i jego klientów. Jednocześnie w niektórych przypadkach świadczy to wykonywaniu pracy nielegalnej.

Część osób, chcąc dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych wymogów rynku pracy, korzysta z różnych instrumentów rynku pracy oferowanych przez urząd, jak np. szkolenia lub staże. Bezrobotni zdecydowani na rozpoczęcie własnej działalności często korzystają z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawcy tworzący nowe miejsca pracy z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

 

 

      ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I NADWYŻKOWYCH (WG GRUP ZAWODÓW)

 

Analizując dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy można określić zawody deficytowe (takie, na które występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) oraz zawody nadwyżkowe (takie, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie).

 

Od dłuższego czasu na lokalnym rynku pracy można zaobserwować nadwyżkę w takich zawodach jak logistyk, nauczyciel przedszkola, specjalista do spraw rachunkowości, specjalista administracji publicznej, specjalista do spraw marketingu i handlu.

 Do nadwyżkowych grup zawodowych należą także: kontroler jakości wyrobów mechanicznych, technik farmaceutyczny, księgowy, zaopatrzeniowiec, recepcjonista, fakturzystka, fryzjer,

ślusarz, elektryk, , palacz pieców zwykłych, pracownik prac dorywczych, kierowca operator wózków jezdniowych, monter mebli, pomoc krawiecka, technik technologii drewna, kucharz małej gastronomii, sprzedawca.

 

Liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach  zdecydowanie przewyższa ilość ofert wpływających do PUP. Dlatego najczęściej oferty te bardzo szybko stają się nieaktualne.

 Do zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy zaliczyć można np. doradcę finansowego, specjalistę do spraw reklamy, archiwistę, pośrednika w obrocie nieruchomościami, montera rusztowań, robotnika rozbiórki budowli, mechanika maszyn rolniczych, operatora koparki, inżyniera organizacji i planowania produkcji, specjalistę do spraw sprzedaży, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta usług pocztowych.

 

Analizując zawody deficytowe wymienić należy: kierowników działu produkcji, specjalistów do spraw organizacji i rozwoju przemysłu, wychowawców w jednostkach penitencjarnych, przedstawicieli handlowych, opiekunów osoby starszej, opiekunów w domu pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników solarium, pracowników ochrony fizycznej  bez licencji, cieśli, pozostali monterzy izolacji, spawacz metodą MIG, galwanizerów, krojczych, operatorów wtryskarki, monterów sprzętu gospodarstwa domowego, robotników budowlanych, pozostałych pracownikach przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA ZAWIERAJĄCA RANKING  30  ZAWODÓW NADWYZKOWYCH WG WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI DEFICYTU (NADWYŻKI) NA POZIOMIE 6-CYFROWEGO KODU ZAWODU

 

 

Lp.

NAZWA ZAWODU

KOD ZAWODU

WSKAŹNIK

1

Technik administracji

334306

0,2857

2

Barman

513202

0,6667

3

Technik mechanik

311504

0.0476

4

Technik logistyk

333107

0.0769

5

Technik informatyk

351203

0.0833

6

Kosmetyczka

514202

0.1111

7

Fryzjer

514101

0.1639

8

Specjalista do spraw marketingu i handlu

243106

0.1667

9

Fakturzystka

431102

0.2000

10

Recepcjonista

422602

0.2308

11

Sprzedawca

522301

0.2820

12

Księgowy

331301

0.2857

13

Technik budownictwa

311204

0.3333

14

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych

311502

0.3333

15

Technik technologii drewna

311922

0.3333

16

Technik farmaceutyczny

321301

0.3333

17

Kasjer handlowy

523002

0.3571

18

Logistyk

214106

0.4000

19

Specjalista do spraw rachunkowości

241103

0.4000

20

Sekretarka

412001

0.4545

21

Kucharz

512001

0.4848

22

Zaopatrzeniowiec

332302

0.5000

23

Szef kuchni(kuchmistrz)

343402

0.5000

<