Monitoring dotyczący sytuacji absolwentów

Monitoring dotyczący sytuacji absolwentów

 • 10-08-2011
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – II część raportu dot. absolwentów oparta na wynikach badań
GUS oraz danych o uczniach z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN na terenie powiatu szamotulskiego.
  
 
Dane statystyczne przedstawiające sytuację absolwentów.
 
  
1. Absolwenci,którzy ukończyli szkoły na terenie powiatu w roku 2010r.
  
- Wykształcenie policealne, średnie zawodowe - 334
- Wykształcenie średnie ogólnokształcące- 411
- Wykształcenie zasadnicze zawodowe - 314
  
SUMA - 1059
  
 
2. Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP ze szkół z terenu powiatu w ciągu 2010r.
  
- Wykształcenie policealne, średnie zawodowe - 102
- Wykształcenie średnie ogólnokształcące- 110
- Wykształcenie zasadnicze zawodowe - 105
  
SUMA - 317
 
 
3. Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP ze szkół z terenu powiatu na dzień 31.12.2010r.
  
- Wykształcenie policealne, średnie zawodowe - 47
- Wykształcenie średnie ogólnokształcące- 50
- Wykształcenie zasadnicze zawodowe - 58
  
SUMA - 115
 
 
4. Przewidywani absolwenci ze szkół z terenu powiatu w roku 2011r 
 
- Wykształcenie policealne, średnie zawodowe - 354
- Wykształcenie średnie ogólnokształcące- 446
- Wykształcenie zasadnicze zawodowe - 291
  
SUMA - 1091
 
 
 
Z podanych wyżej danych wynika, że szkoły na terenie powiatu szamotulskiego ukończyło w 2010 roku 1059 absolwentów. W ciągu całego roku 2010 zarejestrowało się 485 absolwentów, z czego ze szkół z terenu powiatu 317 osób, które stanowiły 65,3 % .
Natomiast na koniec 2010 roku zgodnie ze sprawozdaniem MP i PS w ewidencji pozostało 231osób, z czego ze szkół z terenu powiatu było to tylko 155 osób -tj.67,09 % .
 
 
Przewidywana liczba beneficjentów, którzy kończyli szkoły z terenu powiatu w roku 2011r. wynosi 1091 osób. Z nowych zawodów, których nie było w roku 2011 – szkołę planowo powinno ukończyć: 1 monter - elektronik, 1 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 1 krawiec, 2 fotografów.
Z kolei beneficjentami 2010 roku, których nie było wśród osób kończących szkołę w 2011 roku było: 11 techników budownictwa, 8 techników logistyków, 1 cieśla, 1 rzeźnik- wędliniarz, 1 technik obsługi turystycznej.
 
 
Analizując sytuację na rynku pracy wysuwają się następujące wnioski :
- wielu absolwentów rozpoczyna swoją ścieżkę zawodową od zarejestrowania się w urzędzie pracy, nie próbując wcześniej znaleźć pracy,
- na koniec grudnia 2010r najmniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów stanowili beneficjenci szkół policealnych i średnich zawodowych (było to tylko 30,32 % ogółu zarejestrowanych),
- absolwenci szkół zawodowych dobrze wykształceni w swoich profesjach szybko znajdują zatrudnienie,
- duża grupa osób kontynuuje naukę na studiach wyższych i mimo, że są to studia zaoczne zdarza się, że rozkład zajęć uniemożliwia podjęcie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
- u rejestrujących się absolwentów obserwuje się zwiększoną aktywność zawodową, prawie wszyscy beneficjenci chcą pójść do pracy lub odbyć staż,
- wśród absolwentów pojawia się problem ze zdaniem egzaminu zawodowego, który w przeważającej mierze dotyczy osób kończących szkoły średnie. Trudno do końca określić skalę tego zjawiska, gdyż często rejestrując się osoby nie posiadają jeszcze wyników egzaminów zawodowych, a w przypadku wyrejestrowania urząd traci kontakt z beneficjentami i dokumenty pozostają nieuzupełnione. Na pewno problem jest dość znaczny i liczba osób, które nie uzyskały tytułu zawodowego rośnie z roku na rok. Osoby te są o tyle w trudnej sytuacji, iż nie maja prawa do wykonywania zawodu.
Urząd zauważa także, że wiele osób zdobywających wykształcenie w prywatnych uczelniach wyższych posiada kwalifikacje na poziomie niezadawalającym i z tego powodu ma problemy ze znalezieniem pracy. Kwestię tą często poruszają też w rozmowach dotyczących zatrudnienia pracodawcy.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy aktywizował absolwentów w różny sposób : kierował na staże oraz kursy indywidualne i grupowe, proponował oferty pracy oraz dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Osoby mające problemy z poruszaniem się na rynku pracy kierowano na zajęcia aktywizacyjne, a absolwenci zarejestrowani w ewidencji ponad pół roku byli obejmowani Indywidualnymi Planami Działania.
W roku 2010 PUP dysponował dość dużymi środkami na aktywizację zawodową, dlatego duża część beneficjentów mogła skorzystać z oferowanych form wsparcia. I tak na koniec grudnia 2010r staże odbywało 105 osób, z czego ze szkół z terenu powiatu było to 57 osób.
Wielu beneficjentów pozyskało zatrudnienie dzięki odbytym stażom, na których beneficjenci mieli możliwość praktycznej nauki zawodu i po których otrzymali umowy o pracę.
Stosowane formy aktywizacji zdają się spełniać oczekiwane rezultaty, o czym świadczy liczba osób pozostających w ewidencji zarejestrowanych absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach na koniec roku 2010, tj.155 osób.
 
 
 
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły