Dokumenty wymagane do rejestracji

Dokumenty wymagane do rejestracji

 • 13-01-2011
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach odbywa się w pok. nr 18 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub do wyczerpania limitu numerkowego (dziennie wydawane jest 50 numerków).
 
 
Wykaz dokumentów do rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (w takim przypadku dodatkowo poświadczenie o zameldowaniu i nr Pesel),
 • oryginał + kopia świadectw ukończonych szkół lub dyplomy
 • oryginały + kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oryginały + kopie wszystkich świadectw pracy,
 • książeczka wojskowa lub świadectwo służby ( oraz kopia )
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, orzeczenie o grupie inwalidzkiej + kopia
 
 
W przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą dodatkowo:
 
     -    wypis z CEIDG o zawieszeniu lub wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie + kopia z ZUS-u potwierdzające okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wymagane w przypadku opłacenia składek w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia
 
 
W przypadku osób, które pobierały rentę, świadczenie rehabilitacyjne,
zasiłek macierzyński lub zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dodatkowo:
 
 • zaświadczenia + kopia z ZUS-u o okresach wypłacanej renty,
 
 • decyzję o odmowie przyznania renty (oryginał + kopia),
 • oryginał + kopia decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego oraz zaświadczenie o wypłaconym świadczeniu rehabilitacyjnym wraz z kwotą podstawy,
 • zaświadczenie o okresach wypłacanego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego wraz z kwotą jego podstawy.
 • w przypadku pobierania renty rodzinnej- aktualna decyzja o wysokości renty
 
 
W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo:
 
 • zaświadczenie + kopia o wysokości osiąganych wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące z wyłączeniem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przypadającego po 01.01.1997r.
 
 
W przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy - zlecenia dodatkowo:
 
 • zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem dochodów brutto za każdy miesiąc osobno lub rozliczony rachunek umowy - zlecenia z uwzględnieniem składki na Fundusz Pracy (oryginał + kopia)
 
 
W przypadku osób zwalnianych z zakładów karnych:
 
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego (oryginał + kopia)
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym oraz wykaz osiąganych miesięcznych dochodów z uwzględnieniem skłądki na Fundusz Pracy (oryginał + kopia)
 
 
W przypadku osób, które posiadają gospodarstwa rolne:
 
 • zaświadczenie lub nakaz płatniczy z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (oryginał + kopia)
 
 
Osoby niepełnosprawne oprócz w/w dokumentów przedkładają orzeczenie o niepełnosprawności.
 
 • oryginał + kopia decyzji orzekającej stopień niepełnosprawności (ZUS lub PZOON)
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Osoby zgłaszające członków rodziny zobowiązane są do przedłożenia numeru PESEL zgłaszanego człona rodziny.
 
 
 
 
 
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły