Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej

 • 22-05-2015
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

WYSOKOŚĆ POMOCY
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej).

W przypadku działalności rolniczej nie może przekroczyć 15.000 EUR.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC
Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, z którego również pobiera druk wniosku do wypełnienia.
 
Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:
 • - przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • - popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 • - kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • - uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • - wysokość środków własnych wnioskodawcy,
 • - wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia planowanego przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia w okresie 24 miesięcy od jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowych środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą/prezydentem a osobą niepełnosprawną, podczas których m. in. uzgadniana jest wysokość kwoty dotacji, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy jak i inne warunki umowy (m. in. formy zabezpieczenia zwrotu pomocy, termin do rozliczenia uzyskanej pomocy).


Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej są przyznawane jako pomoc de minims.
 
Podstawa prawna:

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły