Zatrudnienie obcokrajowca

Informacja Starosty

 • 02-01-2018
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
Pracodawca składając wniosek o wydanie zezwolenia ( w tym także zezwolenia na pracę sezonową) dla obywateli spoza: Republiki Gruzji, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Armenii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy jest zobowiązany dołączyć do wniosku Informację Starosty dt. braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.
Pracodawca co do zasady musi uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy, która potwierdza brak możliwości zrealizowania jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy (tzw. test rynku pracy). W tym celu należy zgłosić ofertę pracy do urzędu pracy. Oferta nie powinna zawierać wymagań wyższych niż normalnie wymagane dla określonej pozycji (np. znajomość języka obcego w przypadku gdy nie jest to konieczne na danym stanowisku). W przypadku braku zarejestrowanych bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, PUP wydaje w ciągu 14 dni od zgłoszenia oferty odpowiednią informację. W przypadku znalezienia potencjalnie zainteresowanych bezrobotnych lub szukających pracy, PUP organizuje między nimi rekrutację i informacja o możliwości zapełnienia wakatu wydawana jest w ciągu 21 dni.
Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę - zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty
Informujemy, że z dniem 8.08.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wiel.z dnia 24 lipca 2017r. poz. 5210).
Rozporządzenie rozszerza wykaz zawodów i rodzajów pracy, wobec których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga dostarczenia przez pracodawcę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Poniżej aktualny wykaz.
L.p.
Nazwa zawodu
Kod zawodu*
1.
magazynier
432103
2.
kucharz
512001
3.
murarz
711202
4.
murarz-tynkarz
711204
5.
betoniarz
711401
6.
cieśla
711501
7.
betoniarz-zbrojarz
711402
8.
zbrojarz
711404
9.
cieśla szalunkowy
711502
10.
stolarz budowlany
711503
11.
dekarz
712101
12.
cykliniarz
712201
13.
glazurnik
712202
14.
parkieciarz
712203
15.
posadzkarz
712204
16.
pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
712290
17.
tynkarz
712303
18.
monter płyt gipsowo-kartonowych
712901
19.
monter systemów suchej zabudowy
712902
20.
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
712905
21.
monter stolarki budowlanej
712906
22.
malarz-tapeciarz
713101
23.
malarz budowlany
713102
24.
spawacz
721204
25.
mechanik pojazdów samochodowych
723103
26.
elektromonter linii kablowych
741301
27.
rozbieracz-wykrawacz
751104
28.
rzeźnik-wędliniarz
751105
29.
stolarz meblowy
752208
30.
pozostali stolarze meblowi i pokrewni
752290
31.
tapicer meblowy
753403
32.
pozostali tapicerzy i pokrewni
753490
33.
szwaczka maszynowa
815301
34.
kierowca ciągnika siodłowego
833202
35.
kierowca samochodu ciężarowego
833203
36.
pomocniczy robotnik budowlany
931301
37.
pakowacz ręczny
932101
38.
robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej
niesklasyfikowani
9329
39.
robotnik magazynowy
933304
40.
pomoc kuchenna
941201
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r . w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145)

Załączniki

 • 1

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • 29-12-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r. , zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w  oparciu o nowe przepisy ( Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e).
 
OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI
 
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 • cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z sektorami dotyczącymi pracy sezonowej,
 • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
 1. Składając oświadczenie należy udokumentować wpłatę w wysokości 30 zł.
            Wpłat dokonuje się na rachunek:
            Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
            ul. Wojska Polskiego 1
            64-500 Szamotuły
            BS Duszniki 49907200022004044000060002
            Należy także podać:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
 2. dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).
 3. I UWAGA ! BARDZO WAŻNE! należy wpisac: OPŁATA ZA OŚWIADCZENIE
 1. Do oświadczenia należy dołączyć:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży (kopia), w przypadku braku takiego dokumentu inny ważny dokument potwierdzający tożsamość (kopia) – jeżeli podmiotem powierzającym pracę jest osoba fizyczna,
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca (paszportu),  w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron paszportu z danymi osobowymi cudzoziemca,
 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2017 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik do pobrania poniżej),
 • dowód wpłaty.
 1. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni. Starosta decyzją może również odmówić wpisania oświadczenia.
W związku z tym oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą zatrudnienia!
 1. Powiatowy Urząd Pracy wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, jednak nie wcześniej niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w złożonym oświadczeniu.
 1. W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązku poinformowania o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, uznaje się, na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu.
 2. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany w przypadku gdy:
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określone w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy nie uległy zmianie.
 1. Oświadczenie składa i odbiera w urzędzie osobiście pracodawca lub pełnomocnik pracodawcy, legitymujący się pełnomocnictwem w oryginale lub  urzędowo poświadczonym.
 2. Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym tak, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących pracodawcę i złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1  pokój nr 25, tel. 611018125

Załączniki

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zezwolenia na pracę

 • 29-12-2017
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ
 
 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okresy oznaczone datami do 9 miesięcy w roku kalendarzowym dla obywateli wszystkich państw trzecich.
 2. Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia do pracy tylko i wyłącznie w podklasach uznanych za sezonowe.
 
Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców:
 
DZIAŁ
GRUPA
KLASA
PODKLASA
NAZWA GRUPOWANIA
Sekcja A                            ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
01
 
 
 
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 
01.1
 
 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
 
 
01.11
01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 
 
01.13
01.13.Z
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 
 
01.15
01.15.Z
Uprawa tytoniu
 
 
01.16
01.16.Z
Uprawa roślin włóknistych
 
 
01.19
01.19.Z
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 
01.2
 
 
Uprawa roślin wieloletnich
 
 
01.21
01.21.Z
Uprawa winogron
 
 
01.24
01.24.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 
 
01.25
01.25.Z
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 
 
01.28
01.28.Z
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 
 
01.29
01.29.Z
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 
01.3
01.30
01.30.Z
Rozmnażanie roślin
 
01.4
 
 
Chów i hodowla zwierząt
 
 
01.41
01.41.Z
Chów i hodowla bydła mlecznego
 
 
01.42
01.42.Z
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 
 
01.43
01.43.Z
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 
 
01.45
01.45.Z
Chów i hodowla owiec i kóz
 
 
01.49
01.49.Z
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 
01.5
01.50
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 
01.6
 
 
Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
 
 
01.61
01.61.Z
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 
 
01.62
01.62.Z
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 
 
01.63
01.63.Z
 
 
 
01.64
01.64.Z
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
Sekcja I                             DZIAŁALNOŚC ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI                                                              GASTRONOMICZNYMI
55
 
 
 
ZAKWATEROWANIE
 
55.2
55.20
55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 
55.3
55.30
55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 
56.1
 
 
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 
 
56.10
56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
 
 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży (kopia), w przypadku braku takiego dokumentu inny ważny dokument potwierdzający tożsamość (kopia) – jeżeli podmiotem powierzającym pracę jest osoba fizyczna,
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca (paszportu), w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron paszportu z danymi osobowymi cudzoziemca,
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dowód wpłaty,
 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2017 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik do pobrania poniżej),
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja,
 • informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana,
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych,
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych,
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88 c ust. 8 ustawy.
 1. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy 5a w celu wykonywania pracy sezonowej lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia wszystkie warunki i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta: wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy zaświadczenie o wpisie, które pracodawca przekazuje cudzoziemcowi.
 2. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawi właściwemu staroście: oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (załącznik do pobrania poniżej) wraz z kopią dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego (kopia powinna zostać sporządzona po przyjeździe cudzoziemca na terytorium RP oraz powinna zawierać wszystkie strony dokumentu podróży cudzoziemca) oraz informacją o adresie zakwaterowania cudzoziemca.
 3.  Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił dokumenty, o których mowa w pkt 6, do dnia doręczenia decyzji starosty.
 4. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście dokumenty o których była mowa w pkt. 6.
 5. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywania pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się, chyba, że z okoliczności wynika, że zezwolenie na pracę sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie.
 6. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową przebywa już na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to pracodawca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. W takim przypadku nie jest wymagany wpis do ewidencji wniosków, nie ma również obowiązku zakwaterowania cudzoziemca, jednak musi on posiadać ważny dokument pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy. Zezwolenie na pracę wydaje się na okres ważności posiadanego dokumentu pobytowego ale nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W przypadku takiej procedury nie ma możliwości przedłużenia pobytu w związku z pracą sezonową.
 1. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego Powiatowy Urząd Pracy dokonuje wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, wydaje zaświadczenie o wpisie lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Terminy stosuje się również w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na pracę sezonową, w których wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej nie jest wymagany.
 2. Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane w przypadku, gdy:
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub
 • nastąpiło przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określone w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy nie uległy zmianie.
 1. Obowiązek informacyjny dla Agencji Pracy Tymczasowej (nie jest potrzebna zmiana zezwolenia):
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 1. Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych (tzw. wpis wielosezonowy) do ewidencji wniosków jeżeli: cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zatrudniał go zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 2. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywana pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 3. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 4. Ułatwienia dotyczą obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy i polegają na: zwolnieniu z testu rynku pracy (informacja starosty), objęciu możliwością uzyskania wpisu wniosku do ewidencji na kolejne trzy lata – tzw. wpis wielosezonowy, możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dnia w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę (nie dotyczy Agencji Pracy Tymczasowej).
 5. Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową składa i odbiera w urzędzie osobiście pracodawca lub pełnomocnik pracodawcy, legitymujący się pełnomocnictwem w oryginale lub  urzędowo poświadczonym.
 6. Wniosek powinien być wypełniony kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym tak, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących pracodawcę i złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1  pokój nr 25, tel. 611018125.
 7. Do wniosku o zezwolenie należy udokumentować wpłatę w wysokości 30 zł
 Wpłaty nalezy dokonać na rachunek:
          Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
           ul. Wojska Polskiego 1   
           64-500 Szamotułuły
           BS Duszniki: 49907200022004044000060002
           Należy także podać:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy
 2. dane cudzoziemca(pełne imię i nazwisko cudzoziemca)
 3. I UWAGA BARDZO WAŻNE! należy wpisać: OPŁATA ZA ZEZWOLENIE
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy sezonowej.
 

Załączniki

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły