Zatrudnienie obcokrajowca

Zatrudnienie obcokrajowca

 • 31-05-2011
Zatrudnianie cudzoziemców
 
Pracodawcy,  którzy chcą zatrudnić cudzoziemca i będą starali się o uzyskanie zezwolenia na pracę muszą oprócz oferty pracy złożyć wniosek o wydanie opinii starosty na temat mozliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na wnioskowane stanowisko we właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy PUP. Od 01.05.2015r po przyjęciu oferty, pracownik PUP informuje pracodawcę o posiadaniu  lub braku kandydatów do pracy . Obecnie istnieje możliwość niewyrażenia zgody na rekrutację przez podmiot , który chce powierzyć wykonywanie pracy. Konsekwencją takiego działania bedzie jednak zamieszczenie w opinii informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu.   Opinia w przypadku braku kandydatów wydawana jest w ciągu 14 dni, a w przypadku organizowania rekrutacji w ciągu 21 dni.Jednocześnie informujemy, że nowym rozwiązaniem jest także wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oryginału informacji starosty, co oznacza, że dokument ten nie będzie mógł być wykorzystywany wielokrotnie w kolejnych postępowaniach administracyjnych. Nowością jest także regulacja umożliwiająca staroście w uzasadnionych przypadkach"ograniczenie okresu ważnośći "wydawanej przez niego informacji ze 180 na 90 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. W niosek o wydanie opinii do pobrania w Strefie dla pracodwców -zakładka  Pliki do pobrania. Jeżeli pracownik odbiera opinię lub rejestruje oswiadczenie w i mieniu pracodawcy musi przesstawić pełnomocnictwo do załatwienia ww sprawy. 
UWAGA !
PUP w Szamotułach informuje, że Wojewoda  Wielkopolski wydał Rozporządzenie nr 24/17 z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Rozporządzenie obowiązuje od  27 lipca 2017r. i zawiera wykaz zawodów umieszczonych poniżej, które nie wymagają uwzględniania informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
 
 
Inna procedura obowiazuje  pracodawców mających zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej , Ukrainy i Armenii
 1. Uproszczoną procedurę dopuszczenia do polskiego rynku pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej , Ukrainy lub Armenii reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 roku . w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2013r, poz. 1507 ).
 2. Podstawową zasadą wynikającą z ww. rozporządzenia jest umożliwienie wykonywania pracy przez cudzoziemca posiadającego obywatelstwo Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji  Ukrainy i Armenii w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
 3. Okres zatrudnienia można wykorzystać w sposób ciągły (pełne sześć miesięcy) lub w kilku krótszych okresach w zależności od potrzeb pracodawcy. W trakcie pobytu w Polsce można zmieniać pracodawcę. Wymagana jest wówczas dodatkowa rejestracja oświadczenia przez nowego pracodawcę, jak również uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu umożliwiającego dalszy, legalny pobyt. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia u wszystkich pracodawców) w każdym przypadku nie może przekroczyć sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.
 4. Rejestrowany przez pracodawcę dokument nie jest umową o pracę lecz oświadczeniem potwierdzającym gotowość powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zdarza się, iż rzeczywisty okres zatrudnienia - z przyczyn niezależnych od pracownika bądź pracodawcy - ulega przesunięciu w czasie, np. z powodu przedłużającego się okresu oczekiwania na przyznanie wizy. W przypadku nierozpoczęcia przez cudzoziemca pracy w terminie wskazanym w oświadczeniu, możliwa jest rejestracja kolejnego oświadczenia obejmującego swoim zakresem czas niewykorzystany, wynikający z opóźnienia w rozpoczęciu pracy. W takim przypadku niezbędne jest jednoczesne uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu umożliwiającego dalszy, legalny pobyt, na czas wskazany kolejnym oświadczeniem.
 5. Dbałość o respektowanie dopuszczalnego okresu zatrudnienia nie przekraczającego sześciu miesięcy w ciągu dwunastu miesięcy spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i na cudzoziemcu, w których interesie leży przestrzeganie prawa. Przekroczenie dopuszczalnego okresu zatrudnienia skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z konsekwencjami przewidzianymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), jak również, może skutkować odpowiedzialnością prawną.
 6. Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym tak, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących pracodawcę i wraz z kopią, podpisanym pouczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi fakt prowadzenia działalności/ tożsamości podmiotu składającego oświadczenie złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1  pokój nr 26, tel. 61-2920299 wew. 111.
 7. Oświadczenia noszące znamiona powielania, przerabiania lub posiadające skreślenia nie będą rejestrowane.
 8. Pracodawca rejestrując oświadczenie powinien przedstawić dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia przez niego działalności - wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS.
 9. Prowadzący gospodarstwo rolne przedstawia zaświadczenie z Urzędy Gminy o powierzchni gospodarstwa, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub inny dokument potwierdzający posiadania gospodarstwa rolnego.
 10. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub działalności rolniczej przy rejestracji oświadczenia przedstawiają dowód osobisty.
 11. Na złożonych oświadczeniach Powiatowy Urząd Pracy potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz wpisanie do rejestru złożonych oświadczeń.
 12. Oryginał oświadczenia należy przekazać cudzoziemcowi, ponieważ oświadczenie jest  podstawą do ubiegania się o wizę w celu wykonywania pracy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Konsulacie w kraju zamieszkania.
Procedura rejestracji jest bezpłatna. 
Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.
Oświadczenie składa i odbiera w urzędzie osobiście pracodawca. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może odebrać pełnomocnik pracodawcy.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane:
 • jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym;
 • dla innego pracownika firmy legitymującego się pisemnym 
  upoważnieniem pracodawcy i aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu;
 • w przypadku osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i gospodarstw rolnych-  członek rodziny legitymujący się pisemnym upoważnieniem.
Uwaga: zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy. Praca wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w oświadczeniu.

Należy pamiętać także , że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:
 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego, odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy.
W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy, np. poprzez rejestrację oświadczeń, w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, urząd może odmówić zarejestrowania oświadczenia.
 
Zaleca się, by pracodawca informował urząd o każdym przypadku niepodjęcia lub przerwania pracy w wyznaczonym terminie przez cudzoziemca.
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zastrzega sobie możliwość  powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję) o uzasadnionych wątpliwości dotyczących składanych oświadczeń.
 
 
Podstawa prawna:
• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 919) - § 1 pkt 22.
• ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012 poz.769).
 
UWAGA! .  Z powodu rejestrowania wielu oświadczeń urząd może dokonać rejestracji dopiero w następnym dniu.
 
 
 
 
Od pażdziernika 2014r  istnieje również możliwość elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republik : Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii opraz Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
 
Aby zarejestrować oświadczenie przez Internet konieczne jest wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.praca.gov.pl
 
 Ponieważ obywatele Republiki  Mołdawii posiadajacy paszporty biometryczne od  28.04.2014r  są zwolnieni z obowiazku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE i mogą podejmować pracę po uzyskaniu zezwolenia lub zarejestrowania oświadczenia został wprowadzony nowy druk, w którym ten rodzaj pobytu należy wpisać w rubrykę ,, inny tytuł pobytowy''.
 
 

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły