Dla niepełnosprawnych

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • 08-05-2015
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie:
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z poź. zm);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.);
3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.z 2007r.Nr 194, poz.1403 z późn. zm.);
4. rozporządzenia Komisji (WE ) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UEL z 2006 Nr 379 poz. 5 z późn. zm.);
5. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UEL z 2007, Nr 337 poz. 35 z późn. zm.);
6. rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UEL z 2007, Nr 193 poz. 6 z późn. zm.);
7. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);
8. ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.);
 
§ 2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1. „Staroście” –należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Szamotulskiego,
2. „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,
3. „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.);
4. „rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środkow na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej(Dz.U.z 2007r.Nr 194, poz.1403 z późn. zm.),
5. „osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy” – oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6. „niepełnosprawności” – oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,w szczególności powodującą niezdolność do pracy,
7. „przeciętnym wynagrodzeniu” – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych( tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227, z późn.zm.)
 
§ 3
1. Zgodnie z art.12a ust.1 ustawy oraz rozporządzeniem starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznać osobie nie-pełnoprawnej, bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż do 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
2. Środki , o których mowa w ust. 1, przyznaje starosta. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą, a osobą niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy – zwaną dalej Wnioskodawcą.
 
§ 4
1. Środki, o których mowa § 3 ust. 1 Regulaminu, Wnioskodawca może jednorazowo otrzymać na:
1) podjęcie po raz pierwszy działalności:
a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
3) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności.
 
 
2. Środki o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu nie mogą być przyznane Wnioskodawcy,
jeżeli:
1) otrzymał już bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
2) prowadził działalność gospodarczą, rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
3) posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) zalega z opłacaniem w terminie podatków,
5) był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (Dz.U.nr 88 poz.553, z póź.zm.)
6) wniosek jest niekompletny i nieprawidłowo sporządzony.
3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w §4 ust. 1 i 2, Powiatowy Urząd Pracy może żądać złożenia dodatkowych dokumentów.
4. Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków, ,umów cywilno-prawnych, których wartość przekracza 1000 zł. oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków.
5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:
1) opłaty eksploatacyjne ( prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa),
2) opłaty administracyjno-rejestracyjne,
3) towar handlowy w kwocie przewyższającej 70 % wartości dotacji,
4) zakup środków od współmałżonka, krewnych w linii prostej rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej.
6. Wniosek składa się do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
7. Wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenie o nieubieganiu się w innym Powiatowym Urzędzie Pracy o środki na podjęcie działalności gospodarczej.
8. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.
 
 
 
ROZDZIAŁ II
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
§ 5
Wnioskodawca, zamierzający podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środków na jej podjęcie na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
 
§ 6
1. Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Starosta:
1. informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku; oraz
2. wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy.
4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust.2 pkt 2, lub terminu określonego zgodnie z ust.3 starosta informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 
§ 7
1. Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:
1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki – na podstawie analizy finansowej przedsięwzięcia;
2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
4) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
5) wysokość środków własnych wnioskodawcy;
6) wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
 
§ 8
1. Starosta celem wstępnego rozpatrywania wniosków może powołać Komisję składającą się z:
1) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
2) przedstawicieli Starostwa Powiatowego
2. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
3. Komisja jest organem opiniodawczym Starosty powołanym do celów rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie kryteriów wykazanych w § 7. Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Starosty.
4. Prace komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania podmiotów wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących skład Komisji.
5. uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.
1) negocjacje obejmować będą m.in. następujące zagadnienia:
 warunki umowy,-
 dopracowanie katalogu wydatków,-
 ustalenie wysokości przyznanej kwoty.-
2) negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
3) po zakończeniu negocjacji sporządza się protokół,
4) w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z wnioskodawcą
 
 
ROZDZIAŁ III
WARUNKI PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ BEZROBOTNEJ LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY NIEPOZOSTAJĄCEJ W ZATRUDNIENIU, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
§ 9
1. Wnioskodawcy mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy pomiędzy Starostą a wnioskodawcą.
3. Wnioskodawca, któremu zostały przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej powinien podjąć tą działalność na warunkach określonych w umowie.
1) za moment rozpoczęcia działalności uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta / Gminy.
2) za moment rozpoczęcia działalności rolniczej uważa się datę wskazaną w decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
 
 
ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ SPOSÓB ROZLICZANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW
 
§ 10
 
1. Umowa zawiera w szczególności:
1) zobowiązanie starosty do:
a) wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy
2) zobowiązanie wnioskodawcy do:
a) przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
b) prowadzenia działalności, o której mowa w § 4 ust 1 pkt 1 , lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty;
d) umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b
e) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian
f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie.
g) zwrotu:
- otrzymanych środków; oraz
- odsetek od środków naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków – w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
2. Odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. g tiret drugie , nie nalicza się w przypadku, gdy środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.
3. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Przepis § 6 ust. 3 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio.
 
§ 11
1. Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 10, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
4) kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
5) zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.
2. Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia staroście kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.
4. Umowa, o której mowa w § 10, wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu:
1) przyznanych środków oraz
2) odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.
5. Przepis § 6 ust. 3 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio.
 
§ 12
1. Wnioskodawca dokonując rozliczenia środków, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i umowie, o której mowa w § 10.
2. Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, wnioskodawca informuje starostę o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia
3. Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej wnioskodawca może poinformować starostę o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą wnioskodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynął termin określony w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b.
4. Do rozliczenia środków stosuje się odpowiednio § 10 ust. 1 pkt 2 lit.g i ust.3.
5. Przepis § 6 ust. 3 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio.
 
§ 13
Upoważnieni przez Starostę pracownicy monitorują prawidłowość wykorzystania przyznanych środków.
 
 
ROZDZIAŁ V
ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW
 
§ 14
1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to:
1) weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
2) akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
3) zastaw na prawach lub rzeczach ,
4) gwarancja bankowa,
5) blokada rachunków bankowych,
6) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.
 
§ 15
1. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, akceptowalną forma poręczenia cywilnego jest poręczenie zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez:
a) osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej 1800 zł brutto na każde 10.000zł przyznanej dotacji,
b) osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.
2. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, akceptowalną formą poręczenia wekslowego jest poręczenie zgodnie z przepisami prawa wekslowego udzielone przez:
a) osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej 1500 zł brutto na każde 10.000zł przyznanej dotacji,
b) osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.
3. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2 lit a, może być osoba fizyczna:
a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawca niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony nie mniej niż 2 lata, niebędąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
4. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2 lit. a, nie może być:
a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b) współmałżonek bezrobotnego lub pracodawcy
5. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 i 6 Regulaminu, gdy poręczycielem jest przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dochód brutto obliczany jest wg wzoru:
Ps x Sr
DB = -------------/ 12
Sf
 
gdzie:
Db – średni dochód brutto
Ps – osiągnięty przychód (na podst. rozliczenia rocznego PIT-28)
Sr - stawka podatku zryczałtowanego obowiązująca danego przedsiębiorcę
Sf – wskaźnik procentowy wg tabeli
 
Stawka ryczałtu Sf
3% 19%
5,5% 30%
8,5%, 17%, 20% 40%
 
6. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu – suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami.
7. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Starosta uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody.
 
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
 
1. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Starosta.
2. Zmiany, których mowa w ust. 1, nie mogą wpływać na umowę zawartą przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba, że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy.
 
 
 
Wniosek
 
Do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wkładu do spółdzielni socjalnej należy dołączyć:
- biznesplan
- oświadczenie wnioskodawcy
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w planowanym  zakresie
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy
 

Biuletyn Informacyjny PFRON pn. eBIFRON

 • 31-05-2012
 • Autor: Anna Lemańska
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON. Publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl
Wydane numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich m.in.:
- praktyczne informacje na temat ulg i uprawnien, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON- "ABC osoby niepelnosprawnej"'
- podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepelnosprawnych- "ABC rynku pracy",
- zasady twoerzenia tekstow łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi- niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem dyslektyków czy chociażby cudzoziemców- "PFRON łatwe w czytaniu"
 
odbiorcami informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowanie problematyką niepełnosprawności. W kolejnych publikacjach będą podejmowane tematy, na tyle interesujące by czytelnicy z przyjemnością się z nimi zaznajamiali i by pozyskaną wiedze wykorzystali dla swoich potrzeb w życiu codziennym.
 • 31-05-2012
czytaj dalej

Dokumenty:

 • 15-02-2011

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły