Aktualności

Nabór wniosków na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (nabór uzupełniający)

Ilustracja do informacji: Nabór wniosków na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (nabór uzupełniający)
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
ogłasza uzupełniający nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Nabór od 30.05.2017r. do 06.06.2017r.

Wnioski niekompletne i składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.


Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
- przetwórstwo przemysłowe (sekcja C w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)
 
- transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 49,50,51,52,53)
 
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna ( sekcja Q w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 86,87,88)
 
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:
    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:
 
Wysokość dofinasowania
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
    do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
    do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustaw
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.).
 
Dokumenty (wniosek i załączniki) do pobrania TUTAJ
 
 
Więcej informacji udziela
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Anna Baran
tel. + 48 61 101 81 04

 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ważne informacje

 • 27-05-2014
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj

Z dniem 27.05.2014r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z tym Powiatowy urząd pracy niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:

profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k–66n;

profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a;

profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.

Bezrobotny, który nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego.

Zmiana przepisów dotycząca zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce

 • 23-05-2014
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2013 r., poz. 1650 ) Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną, która ma na celu dotarcie do grona osób potencjalnie zainteresowanych nowymi przepisami oraz ocieplenie wizerunku migrantów i stanowi próbę przełamania stereotypów na temat obcokrajowców funkcjonujących w polskim społeczeństwie obywatelskim. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową www.cudzoziemcy.gov.pl .Na niej znaleźć można przydatne informacje praktyczne dotyczące, m.in. zasad usyskania zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca,

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego w dn. 27 grudnia 2013 r. Akt zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce, będących małżonkami obywateli RP oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt. Ustawa jest zgodna z kierunkami polskiej polityki migracyjnej, a także dostosowuje polskie przepisy prawa do regulacji unijnych.

Informacja o środkach finansowych na dotacje i staże

 • 01-04-2014
 • Autor: Agnieszka Wachowiak
 • drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że aktualnie posiada środki finansowe na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz organizację stanowisk pracy w ramach stażu wyłącznie w ramach POKL „Nowa Perspektywa”, tj. dla: 

- osób bezrobotnych do 25 roku życia,

- osób bezrobotnych po 50 roku życia, 

- osób bezrobotnych niepełnosprawnych,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 01.01.2013.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków.

 • 01-04-2014
czytaj dalej

Lista wystawców na IX Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w Szamotułach

 • 20-03-2014
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Zapraszamy do zapoznania się z listą wystawców, którzy wezmą udział w IX Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w dniu 21 marca 2014r.
 
 

Załączniki

 • 1

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2014 roku

 • 06-03-2014
 • Autor: Agnieszka Wachowiak
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr XXXI/166/2014 z dnia 27.02.2014 roku  w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2014 roku,  na  rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.
 
W ramach ww. środków będą realizowane następujące formy: staże, szkolenia, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub bezrobotne oraz pracodawców zapraszamy do składania wniosków.
 • 06-03-2014
czytaj dalej

IX edycja Powiatowych Targów Edukacji i Pracy - 21 marca 2014r.

 • 14-01-2014
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
               Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej poprzez aktywizację zawodową, promocję zatrudnienia poprzez poprawę dostępu do informacji o perspektywach zdobycia wykształcenia przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, a także wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie płaszczyzny komunikacji pomiędzy absolwentami szkół średnich i wyższych a pracodawcami i przedstawicielami szkół i instytucji szkoleniowych, to cel kolejnej edycji Powiatowych Targów Pracy.

IX Powiatowe Targi Edukacji i Pracy odbędą się w dniu 21 marca 2014r.  w godzinach od 9.00 do 13.00  w Hali Nałęcz przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.

Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców: miejsce wystawiennicze ok. 4 m², stół, dwa krzesła oraz gniazdo 230V. Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest przesłanie wypełnionego Kwestionariusza Zgłoszeniowego, który dostępny jest poniżej, do dnia 28 lutego 2014r. na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64- 500 Szamotuły (z dopiskiem na kopercie zgłoszenie na targi) bądź pocztą elektroniczną na adres:

Kategoria Wystawcy

Osoba do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Pracodawcy

Izabela Sroka

Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy

izabela~.~sroka~@~pupszamotuly~.~pl

Szkoły

Magdalena Magdziarek

Doradca zawodowy

magdalena~.~magdziarek~@~pupszamotuly~.~pl

Uczelnie wyższe i instytucje szkoleniowe

Agnieszka Białek

Lider klubu pracy

agnieszka~.~bialek~@~pupszamotuly~.~pl

Ze względu na ograniczoną liczbę stoisk Organizatorzy w pierwszej kolejności będą przyjmowali zgłoszenia Wystawców deklarujących posiadanie aktualnych ofert pracy. Ostateczna lista Wystawców zostanie opublikowana na stronie urzędu pracy. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest bezpłatne.

Pracodawcy zainteresowani prezentacją indywidualną swojej firmy w czasie trwania Targów, będą mieli możliwość zabrania głosu i dokonania autoprezentacji. Forma dowolna, wcześniej ustalona z organizatorem.

Wystawca w ciągu 7 dni, tj. do dnia 28.03.2014r., zobowiązany jest to przekazania w formie pisemnej sprawozdania, wg załączonego wzoru, dotyczącego efektywności uczestnictwa w Targach. Sprawozdanie stanowić będzie źródło danych statystycznych dla opracowań własnych PUP w Szamotułach.

Załączniki

 • 2
 • 3

Pomoc z FGŚP dla przedsiębiorców

 • 06-12-2013
 • Autor: Agnieszka Wachowiak
 • drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje o wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - akty prawne.

 

Wprowadzone przepisy regulują zasady udzielania przedsiębiorcy pomocy w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ulotka.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy ds. szkoleń - pokój 21, tel. 612920299 w. 104 i 105

 

 

 • 06-12-2013
czytaj dalej

Nabór wniosków na dotacje

 • 12-11-2013
 • Autor: Agnieszka Wachowiak
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych pozwalających na sfinansowanie 5 dotacji, zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach minimum 1 miesiąc może uzyskać dotację w wysokości 19.600 zł.
Wnioski będą oceniane pod względem formalnym, przekazane do zaopiniowania przez pośrednika pracy i doradcę zawodowego. Ostatni etap weryfikacji wniosków to spotkanie osoby bezrobotnej zainteresowanej rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej z komisją.
Urząd przewiduje podpisanie stosownych umów i wypłatę przyznanych środków do końca grudnia 2013r.
Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zastrzega, że w przypadku nieuzyskania środków, realizacja złożonych wniosków zostanie przełożona na rok 2014.
O decyzji MPiPS urząd powiadomi niezwłocznie na stronie internetowej.
Osoby do kontaktu: A. Wachowiak i A. Koralewska pok. 22, tel. 612920299 w. 107
 • 12-11-2013
czytaj dalej

Usługi elektroniczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach

 • 28-06-2013
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 roku, od 27 maja 2013 roku istnieje możliwość elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
WAŻNE !

1) Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego należy przygotować komplet wymaganych do rejestracji dokumentów, ponieważ czas trwania sesji jest ograniczony, brak aktywności powyżej 15 minut spowoduje przerwanie wprowadzania danych i wówczas należy pracę rozpocząć od nowa.

2) Gwarancją prawidłowego przejścia procedury rejestracyjnej jest dokładne czytanie informacji i zaleceń na każdym etapie wprowadzania danych.


Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na portal praca.gov.pl  lub poprzez zakładkę Elektorniczna rejestracja, widoczną na stronie głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.  Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej" lub  „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia” i wypełnić formularz.

W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia. Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1) wypełniasz formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczasz podczas wizyty. Urząd pracy zaproponuje najbliższy wolny termin.

     Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.  Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w wybranym terminie. Po przyjściu do urzędu należy pobrać bilet z literą Q.  

W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną, rejestracja nie dojdzie do skutku i wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

2)  jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wystarczy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji ( jeżeli dokument składa się z kilku stron należy dołączyć skany wszystkich stron ).  Nieopatrzenie wniosku o rejestrację podpisem elektronicznym w sposób przewidziany w przepisach spowoduje, że rejestracja nie zostanie dokonana.

1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły