Strona startowa

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

 • 07-07-2014
 • Anna Lemańska
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 27 maja 2014r. wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy- Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS). Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 
W latach 2014-2015 wsparciem kształcenia ustawicznego, finansowanym z ww. Funduszu będą mogli być objęci pracownicy i pracodawcy
w wieku co najmniej 45 lat.
 
W ramach wsparcia finansowane mogą być:
 - kursy i studia podyplomowe,
 - egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
   umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 - badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
  zawodowej po ukończonym kształceniu,
 -  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
   Kształceniem.
 
Finansowaniu z KFS podlega 80% kosztów( pracodawca pokryje 20% kosztów), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw* w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
*mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR.           
 
Zainteresowani pracodawcy mogą składać zapotrzebowanie na środki z KFS na 2014 r. do dnia 15 lipca 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach.
 
Informacje można uzyskać w pok. nr 21 i  oraz telefonicznie: nr 61 29 20 299 w. 104

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły