Aktualności

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

 • 27-12-2017
 • Izabela Sroka
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów
Uprzejmie informuję, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy
wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2018r.
Podobnie jak w roku ubiegłym nabór nie został objęty limitem.
O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:
- studenci uczelni wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy
na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą
mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018r. ;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących),
w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę
studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty
zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018.
- deklarują znajomość języka niemieckiego;
- deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie
letnich wakacji,
- nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji ( ubiegający się o pracę,
którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają
odmowę).
Komplet wymaganych dokumentów stanowią:
• 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2018" wypełnione pismem drukowanym lub
komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami
paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem),
drukowane dwustronnie podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie
"Bewerbung 2018";
• 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów
"Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz
podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
• 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
• 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej
w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się
i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów
„Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni
2016”.
· Uczniowie/ Studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów
dołączyć kopię prawa jazdy.
UWAGA:
· Uczeń/student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie
na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny
dla pracodawcy niemieckiego;
· ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami
uczelni;
· Podanie "Bewerbung 2018" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce
- dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
· Uczniowie/Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się
o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV.
W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania uczniów/studentów
ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną
odrzucone;
· Uczniowie/Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć
ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez
pracodawcę niemieckiego;
· Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych.
Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie,
co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
· Każdy uczeń/student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie,
zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech
zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für
ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:
- dokumenty bez stempla uczelni,
- dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
- dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem
i stemplem uczelni/szkoły,
- dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
- dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.
Jednocześnie poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące pracy
wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:
1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy
sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
(np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają
uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze.
Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych
tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy
na utrzymanie.
3. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę
studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu
i naliczeniu wynagrodzenia.
4. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się
w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
5. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia
chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce,
w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma
obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga
w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca
z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
7. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle
spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech
badaniom lekarskim na własny koszt.
Jednocześnie informujemy, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
(ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze
zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim
pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne
z otrzymaniem zatrudnienia.
Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów będą sukcesywnie
przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres
korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2018r.
Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia.
Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają
oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.
Podania należy dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018 r.
W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonu:
61 846 38 08.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły